Print this page

המקור ל"הלכות הכזב" Featured

 6 stav
תגובה ל"כל פסיק נהיה פוסק" מאת גדעון ארליך, רשות הדיבור בשבוע שעבר

הרב דוד סתיו, יו"ר ארגון רבני צהר

בגיליון עולם קטן מערב שבת לסדר "לא תלך רכיל בעמך" הופיעו כמה הוצאות שם רע על עורכי חוברת צהר שיצאה לקראת חג הפסח. הרי אנו מבקשים להעמיד דברים על מכונם.

א. הכותב כתב: "חוברת של צהר לפסח-קורונה מתירה לקחת ל'זרוע' תפוח אדמה צלוי", מה שנתפס בעיני הכותב כדבר מופרך. בחוברת עצמה נכתב כך: "זרוע של עוף או כבש צלויה, צמחונים מניחים תפוח אדמה צלוי". כלומר, הכותב הטעה ביודעין שכן החוברת התייחסה לצמחונים בלבד. המקור ל"היתר" זה הוא לא פחות מהגמרא והשלחן ערוך. במסכת פסחים מובאת מחלוקת אמוראים מה לוקחים כנגד קורבן פסח ומה כנגד קורבן חגיגה ומובאות דעות שונות, יש שהצריכו מיני בשר שונים ויש שהסתפקו בשני תבשילים. השולחן ערוך והטור פסקו כדעה שיכול לקחת "שני תבשילים". לא צריך לשם כך היתר כלשהו, שכן זו ההלכה; אלא שהוסיף "ונהגו בבשר וביצה", וביאר בספר כף החיים (סימן תעג ס"ק נז) שהמחבר כתב את המנהג כדי לומר שבמקום צורך אפשר לוותר על בשר או על ביצה ולשים דברים אחרים. האם מופרך לומר שבעבור צמחונים וטבעונים שבביתם לא נכנס בשר, ובמיוחד בימי הקורונה שבהם אנחנו מצמצמים ביציאות החוצה, אין הם מחויבים לטרוח אחר זרוע שמעיקר הדין אין בה צורך כלל?

ב. הכותב מציין כי החוברת "מכשירה לפסח כל בשר קפוא ודג קפוא אף שבמקור אחר (אנונימי שלא מצוין שם ומקור, בבחינת הרוצה לשקר ירחיק עדותו. כנראה כוונתו לחוברת הכשרות של העדה החרדית) נמסר שבשר קפוא חייבים כשרות כי מזריקים להם מים וחלבון שלעיתים הוא חמץ גמור". לא נחה דעתו של הכותב עד שהוא מכנה זאת בשם "הלכות כזב".

ובכן, כאן מדובר בשאלה עובדתית והלכתית. עובדתית - האם יש חלבונים המופקים מחמץ, הלכתית - האם הם נידונים כחמץ.

מציאותית, רוב מוחלט של החלבונים המוחדרים לבשרים או לדגים קפואים (שאליהם התייחסה החוברת ולא לבשר טחון או קבבים וכדומה שנאמר בחוברת מפורשות שאינם כלולים בזה וטעונים הכשר) מופק מקטניות או מחומרים מן החי. בעבר היה ויכוח על חומצת לימון, שהרב עובדיה התיר ויש מרבני העדה החרדית שאסרו.האם מותר לחוברת הכשרות של צוהר לסמוך על הרב עובדיה? במקרה, גם הראשון לציון הנוכחי הרב יצחק יוסף התיר בתחומין לז בשר קפוא, האם גם לזה יקרא הכותב "הלכות כזב"? האם לא די בכך שהרב משה ביגל (באתר כיפה), הרב אורן דובדבני, ראש מערכת הכשרות של צהר, וכן הרב זאב ויטמן מגדולי המומחים בארץ לכשרות תעשייתית אומרים חד משמעית שאין בעיה בבשר או בדג קפוא?

דומה שבימים אלה ראוי במיוחד לכבד כל עמדה וכל דעה, גם אם הכותב סבור אחרת ממנה, ולא לכנות את הדעה האחרת "דעת כזב". האם הקלישאה של "לא נהגו כבוד זה בזה" עדיין רלוונטית או שגם היא אמרת-כזב של המודרניים?


 

אולי יעניין אותך גם