Print this page

שו"ת SMS לפרשת תצוה Featured

sms790

 

 

הרב שלמה אבינר

 

כוהן במסע לפולין * האם מותר לכוהן לצאת למסע בפולין? הרב אבינר: מלבד האיסור לכל אחד לצאת מן הארץ, ועוד איסורים בדבר, יש חשש טומאת מת במחנות השמדה בגלל חשש שרידי עצמות.

עבודה בבחירות * האם מותר לי לעבוד בקלפיות ביום הבחירות במפלגה שאינה מפלגה שלי, או אפילו מפלגה שפועלת נגד התורה? הרב אבינר: מותר. אין בזה סיוע למפלגה אלא שמירה על סדר ואמת.

סבא עם אלצהיימר * סבא שלי לקה באלצהיימר, ובין שאר התנהגויות לא תקינות, הוא גם מטריד נכדות, כולל תינוקות, ועוד נשים. אני מאוד נבוך. כיצד להתייחס אליו? הרב אבינר: זו תופעה ידועה, לצערנו. יש לנקוט שתי דרכים: א. להמשיך לכבדו, כי הוא סבא, ויש כלפיו חובת הכרת טובה. ועיין רמב"ם הלכות ממרים ו י. והרי הוא לא מודע לכך, ו"לוחות ושברי לוחות מונחים בארון". ב. יש ליידע את הילדות והנשים במשפחה כדי שתיזהרנה ממנו.

לימוד תורה מכביד * כשאני לומדת למבחן בתנ"ך, זה גורם לי לשנוא את התנ"ך. האם מותר לי ללמוד תנ"ך? הרב אבינר: כן. ולהתאמץ שכלית להכיר את המעלה העילאית של לימוד זה והדבקות בה' שיש בו, וזה ייצר שמחה פנימית.

תפילה ביחידות * בישיבה התיכונית שלנו ראש הישיבה החליט שאם מישהו קם מאוחר ולא מגיע למניין של הישיבה, שיתפלל ביחידות, ולא ילך למניין מחוץ לישיבה. האם יש לשמוע לו? הרב אבינר: מי שבא לישיבה, זה כדי לשמוע לראש הישיבה, ואם אין זה מתאים לך עבור לישיבה אחרת, כי אין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ (ע"ז יט ב – מ"צ).

שירות קרבי * אדם בעל יכולת להתגייס לקרבי, ומתגייס לשירות לא קרבי, האם יוצא ידי חובת מצוות מלחמה? הרב אבינר: כן. כל שירות הוא מצווה, וקרבי הוא מצווה מן המובחר.

אולי יעניין אותך גם