מדוע דווקא אוצר בית דין? Featured

shut790

הרב יוסף צבי רימון

התוספתא (שביעית ח, א), המקור הראשון המזכיר את אוצר בית דין כדרך לטפל בשדה בשנת השמיטה, מתארת כיצד בית הדין היה שולח שליחים בשמיטה אל השדות שבבעלותו כדי שיקטפו את הפירות ויטפלו בשדה כנדרש. לאחר מכן חילק בית הדין את הפירות לכל אנשי העיר, איש לפי צרכיו: "הגיע זמן תאנים, שלוחי בית דין שוכרין פועלין, אורין אותן (גרסת הגר"א) ועושין אותן דבילה וכונסין אותן בחביות ומכניסין אותן לאוצר שבעיר... ומחלקין מהן ערבי שבתות כל אחד ואחד לפי ביתו".

מפשט דברי התוספתא עולה ששליחי בית הדין היו קוצרים את פירות השביעית ללא שינוי. ואולם קצירה ובצירה כדרכן נאסרו ומותרות רק בשינוי, ולדעת הרמב"ם בכמות קטנה!

החזון איש(יב, ו, וכך בביאור הרב ישראלי) מבאר שאיסור הקצירה בשמיטה נאמר רק על הבעלים, ושליחי בית הדין רשאים לקצור ולקטוף. מסתבר שבניגוד לזריעה ולזמירה, מלאכות שנאסרו בעצמותן בשמיטה, קצירה ובצירה מותרות מצד עצמן ונאסרו רק כשהן מבטאות הפגנת בעלות על הפירות. אם בית הדין הוא הקוצר, הפעולה אינה מבטאות בעלות, שהרי כל מהותו של בית הדין בהיותו ישות המייצגת את כלל ישראל.

השימוש באוצר בית דין פותר גם את הבעיות הכרוכות בתהליך הקנייה: התשלום בעד הפירות אינו תמורה לפירות השביעית אלא דמי שכירות הפועלים שעבדו בשביל בית הדין. כלומר, אין כאן מכירת פירות אלא חלוקת פירות, והתשלום הוא על העבודה (אומנם הרווח של החקלאים קטן מאוד תמיד, ולכן המחיר על העבודה קרוב למחיר הרגיל של הפירות בשנים אחרות).

עם זאת אוצר בית דין פותר רק את בעיית הקטיף והמכירה אך איננו מתיר זריעה בשביעית. לכן הפתרון של אוצר בית דין מסייע רק בפירות, ובירקות הוא אפשרי רק בחודשי השנה הראשונים (כשירקות שנזרעו בשישית נקטפים בשביעית), אולם בהמשך השנה אינו מועיל (כיום יש שיטות גידול המאפשרות לכמה סוגי ירקות לגדול שוב במהלך השמיטה כמה וכמה פעמים).

היתר המכירה מבוסס על מכירת הקרקע לגוי ועל ההנחה שכך פוקעת קדושת שביעית. גם בימינו אנו נצרכים להפעיל את היתר המכירה: חלק גדול מן החקלאים אינם שומרי תורה ומצוות, ואם לא ייעשה בעבורם היתר מכירה, יעבדו את שדותיהם כרגיל. פרט לכך מקומות רבים חייבים לייצא גם בשמיטה כדי שלא לבטל ענפים אלו בחקלאות. הצורך בחקלאות בכל הענפים הוא גם צורך ביטחוני במקרים של חרם חלילה וגם מחזיק שטחי ארץ ישראל בידיים יהודיות.

עם זאת כתב מרן הרב קוק זצ"ל "שצריכים אנו לחפש כל העת פתרונות מהודרים יותר מאשר היתר המכירה. אוצר בית דין הוא פתרון אידיאלי".אוצר בית דין הוא פתרון הלכתי שעיקרו הוסכם גם על הרב קוק זצ"ל וגם על החזון איש זצ"ל, והיתרון שלו על פני היתר המכירה נעוץ בכך שאינו מפקיע את קדושת השביעית. לכל הדעות היתר המכירה הוא פתרון זמני, שהרי ברור שאין אנו רוצים להפקיע את מצוות השביעית. אוצר בית דין לעומת זאת מאפשר לקיים מצוות שמיטה ללא הפקעה ומאפשר אכילת פירות של קדושת שביעית.

גם לעתיד לבוא נראה שהפתרון הריאלי היחיד לשנת השמיטה הוא אוצר בית דין. נדמיין מציאות שבה כולם שומרי שמיטה: כל הפרדסים וכל השדות בארץ מופקרים, ומשפחה שזקוקה לתפוחים, לתמרים, לנקטרינות ולדובדבנים צריכה לעשות מסע ארוך בכל הארץ כדי לקנות פירות. ברור שזה לא ריאלי, ומסתבר שהפתרון הריאלי היחיד הוא אוצר בית דין. בית הדין יקטוף את הפירות לכלל ישראל ויחלק אותם ברחבי הארץ. זהו הפתרון שיהיה גם בימות המשיח (בזמן זה ודאי לא יהיה היתר מכירה, כיוון ששביעית תהיה מן התורה וכיוון שהרב קוק כתב שהיתר המכירה הוא רק "הוראת שעה"). ב"ה חקלאים רבים מצטרפים למסגרת של אוצר בית דין, 'אוצר הארץ' או מסגרות אחרות, ויש לחזקם ככל האפשר.

לכן מצד אחד יש צורך בהיתר מכירה גם במציאות הנוכחית, ומצד אחר יש לחזק ככל האפשר את אוצר בית דין ולחזק את החקלאים שמשימה זו היא אתגר גדול בעבורם, לקנות תוצרת זו, הקדושה בקדושת שביעית, ולשמוח על הזכות להיות בארץ ישראל ועל הזכות לאכול פירות קדושים (הדבר הקרוב ביותר כיום לבית המקדש) ולחוש בפעמי משיח.

יצאה לאור מהדורה חדשה של ספר השמיטה (הלכה ממקורה) של הרב רימון. להשיג בחנויות הספרים ובאתר עמותת סולמות sulamot.org

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
מסילות התשובה

  מאמר מאת הרב המקובל...

היתר פשוט

  מאמר מאת הרב אברהם...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם