Print this page

שילוב המצוות שבלב ושבמעשה

Rabbi Samson Raphael Hirsch

הרב אמנון בזק

רש"ר הירש ראה משמעות רבה לכך שעשרת הדיברות נחתמים במצוות "לא תחמוד" (כ', יד), שהיא מצווה המסורה ללבו של אדם. לדעתו, יש בכך כדי להצביע על מקורם הא-לוהי של עשרת הדיברות, שכן איסור זה "הוא חותמו של הקדוש ברוך הוא המוטבע על חלק המצוות שבין אדם לחברו שבעשרת הדיברות. גם מחוקק בשר ודם יכול לצוות 'לא תרצח' וגו'. אולם רק ה' יש בידו לאסור 'לא תחמוד' וגו' – ה' הבוחן כליות ולב, שלא רק המעשה גלוי לפניו אלא גם רחשי הלב והמחשבה".

בהמשך דבריו, רש"ר הירש עומד על כך שבשני החלקים של עשרת הדיברות – חמשת הדיברות הראשונים, העוסקים במצוות שבין אדם למקום, וחמשת האחרונים, העוסקים בבין אדם לחברו – ישנו שילוב בין מצוות המוטלות על לבו של האדם ובין מצוות מעשיות: "מצות ההכרה באחדות הבורא פותחת בדרישה המופנית אל הלב ('אנכי', 'לא יהיה לך'); אך אין היא מסתפקת בכך, והיא תובעת לתת לה ביטוי בשלטון על מוצא הפה ('לא תישא'), על המלאכה ('זכור') ועל המשפחה ('כבד'). התחיקה הסוציאלית פותחת בתביעה לגבי המעשה והדיבור ('לא תרצח', 'לא תנאף', 'לא תגנוב', 'לא תענה'); אך אין היא מסתפקת בכך, והיא דורשת גם את הלב ואת המחשבה ('לא תחמוד')".

מדוע השילוב הזה שבין המצוות שבלב והמצוות שבמעשה חשוב כל כך? רש"ר הירש מצביע על החיסרון שיש בכל אחד משני הסוגים, לו היה קיים לבדו. מצד אחד, אין משמעות רק למחויבות בלב, אם אין היא מגובה במעשים: "כל ענייני ה'דת' וכל מה שנקרא 'עבודת ה' בלב ובמחשבת אמת' – הם כאין וכאפס אם אין להם הכוח למשול במוצא פינו ובמעשי ידינו, בחיי משפחתנו וחברתנו. רק במעשינו, במובנם הרחב ביותר, נוכיח כי באמת ובתמים עובדי ה' אנחנו".

אולם מצד שני, אין גם ערך במעשים בלבד, אם אין הם מחוברים באופן פנימי לנפש האדם: "וכן היפוכו של דבר: כל מידה טובה בחיי החברה היא כאין וכאפס ואינה עומדת במבחן, כל עוד תכליתה אינה אלא להגיע לידי חוקיות חיצונית ולעשות את הישר בעיני אדם, אך תזנח את החוקיות הפנימית ולא תתמוך את יתדותיה במצפוני הלב ובטוהר המחשבה הפנימית. כי רק ה' יראה ללבב וישפוט הרהורי לב האדם".

כך, לדעתו, המסר העולה משני לוחות הברית, שני החלקים של עשרת הדיברות, שהוא יסוד מרכזי בעבודת ה': "כל מעשה טוב וישר צריך לעלות מתוך הלב פנימה, וכל רחש טוב שבלב צריך לבוא לידי מעשה, כשעיני האדם נשואות תמיד אל ה', וזה שורשה ומזונה של כל מחשבה טובה. זאת הרוח המרחפת על יסודות תורת ה', ורוח זו מאחדת את שני הלוחות – הלוח של המצוות שבין אדם למקום והלוח של המצוות שבין אדם לחברו – עד שאין להפריד ביניהם".

 

atarMbaolam

 

 

 

אולי יעניין אותך גם