סוד מערכת המשפט בישראל

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

'ואלה המשפטים' – הסוד של מערכת המשפט בישראל

המשפטים הם סידור חיי החברה, חוקים שבין אדם לחברו. במבט פשוט נדמה שאנו זקוקים להנחיה א‑לוהית דווקא במצוות 'רוחניות' כמו תפילין, שאין דעת האדם משגת אותם מעצמה, אך חוקי החברה יכולים להיבנות על בסיס חוכמה אנושית. על כך באה התורה ואומרת "ואלה המשפטים", ופירש רש"י: "מה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני". ללמדך שגם המערכת המשפטית של ישראל מקורה בהתגלות ה'. אך יש לשאול: מדוע היה הקב"ה צריך 'להתערב', ולא סמך על השכל האנושי הישר?

סוד העניין הוא שיש בחיים החברתיים של ישראל ממד פנימי שחבוי מהעין הגשמית ומהשכל האנושי. כשם שלכל איש ישראל יש גוף ונשמה, כך לחיים החברתיים של ישראל יש נשמה א‑לוהית שמתלבשת בהם. כך הנביאים מלמדים שבשעה שחיי החברה בישראל מושתתים על האמת והצדק, אזי השכינה, שהיא הנשמה, שורה בהם.

מכאן נבין שיש ערך א‑לוהי בחיי החברה, וקדושת ה' שורה בתוך סדרי החברה בעם ישראל. ולכן ההדרכה כיצד לנהוג בהם צריכה גם היא לבוא מסיני, מההתגלות הא‑לוהית. השכל האנושי אולי יודע לעשות סדר חברתי, אך משפטי התורה מכוונות הרבה מעבר לזה – להנחות כיצד תשרה השכינה בתוך הסדר הזה, להכינו כ'גוף' שתשרה בו נשמה א‑לוהית. המצווה הא‑לוהית מקיפה את כל הרבדים – מהסדר החברתי ועד הנשמה החבויה בסיטואציות הגלויות.

"לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום". ה'משפט' הוא הייחודיות של ישראל, שממליך את ה' ומגלה את אורו לא רק בבית כנסת, אלא גם במסחר ובתעשייה, בחיי המשפחה והחברה. זאת בניגוד לתפיסת הגויים, שבעבורם האלוהות מרחפת בשמיים, מעל מערכות החיים האנושיות, ואילו הן עזובות בלא שורש בקודש. אצלנו "המשפט לא‑לוהים הוא", וחיפוש האמת והצדק כשיש ריב בין אנשים הוא בעצמו דרישת הא‑לוהים, כי האמת היא חותמו של הקב"ה. וכפי אמר משה ליתרו: "כי יבוא אליי העם לדרוש א‑לוהים". נמצא שמערכת המשפט, שמבקשת לחשוף את האמת בכל דין, היא ממש מעין נציגה של אור הא‑לוהות. לכן מוכרחת להיות מסיני.

מכאן נבין עוד דרשה: "ולמה נסמכה פרשת דינין לפרשת מזבח? לומר לך שתשים סנהדרין אצל המזבח". המזבח הוא הדבקות הגמורה, נקודת ההתבטלות של האדם לה' יתברך. לעומת זאת חוכמת הסנהדרין היא תוקף הכוח האנושי, שהוא כוח השכל. ציוותה התורה לשים סנהדרין אצל מזבח כדי לחבר את נקודת ה'ישות' עם נקודת ה'התבטלות', ואין הקב"ה משרה שכינתו אלא על מי שמבטל עצמו אליו. להורות לנו שבאמת גם השכל זקוק לשפע א‑לוהי.

לא רק ההצלחה של נביאים ובעלי תפילה היא דווקא מתוך התבטלות לה', אלא גם של דייני ישראל. כמו שדרשו חכמים על דוד המלך: "וה' עימו – שהלכה כמותו". זהו סוד המשפט העברי: "א‑לוהים ניצב בעדת א-ל", האור הא‑לוהי מתגלה בעומק חוכמת הדיינים ומשפיע בהם חוכמה לכוון את הדין על פי האמת לאמיתה. אצל הסנהדרין השכל האנושי אינו אלא לבוש להתגלות א‑לוהית, לעומת ערכאות הגויים, שהן רק שכל אנושי.

מכאן יובן מדוע בוחרים לסנהדרין דווקא את מי שיודע לטהר את השרץ בק"ן טעמים. ולכאורה אם בכוח פלפולו הצליח להפוך דיני תורה יש להתיירא שמא יטעה בדין מחמת חריפותו. אלא שהיא הנותנת, שלאחר שהצליח כל כך הרבה פעמים לומר הפוך מדין תורה, הרי שהוא יתיירא משכלו, ולא ישען על בינתו אלא יתפלל לה' בעומק לבבו שיכוונו להורות דין אמת.

נוסיף ונאמר שעשרת הדיברות הם ענייני אמונה ומוסר כלליים, ואילו המשפטים הם היישום בכל פרטי החיים. ועלול האדם לטעות ולסבור שקדושת ה' מתגלה רק ברעיונות הכלליים, ולא ייתן דעתו על אורחות חייו הפרטיים. כך מצינו בדתות אחרות, שדיברו גבוהה על רגשות נעלים אך הזניחו את הדקדוק המעשי בפרטי החיים. זוהי 'רוחניות שקרית', שקורעת בין הגוף והנשמה.

המשפטים גם הם מסיני, ללמדנו שבלא דקדוק על שור ושמלה, על דין פרוטה כדין מאה, אין דעת א‑לוהים אמת ואין דבקות בשם שמיים. וכשם שיסודות האמונה והמוסר מקורם בהתגלות א‑לוהית, כן כל פרטיהם וכל מבקש ה' צריך להיות שלם בדבקות בה', הולך אחר מידותיו של מקום בכל סעיפי סעיפיהם, באמת ובצדק, ביושר ובאמונה.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
גאולת זמננו

  מאמר מאת הרב שמואל...

מה יהיה בעוד 3,333 שנה?

  מאמר מאת מיכאל פואה

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם