Print this page

השורש הקדום של החורבן

הרב יניב חניא


ב"זוהר חדש" על איכה, דורש רבי לויטס ה"חוזה" את הפסוק הראשון במגילת איכה בראשי תיבות: "איכה ישבה בדד העיר רבתי עם הייתה" - ראשי התיבות של הפסוק מרכיבים את המילים "איבה רעה". וכאן קושר רבי לויטס את הדברים לפסוק שנאמר על הנחש - "ואיבה אשית בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרעה". שם, אומר רבי לויטס, התחיל הכול. "שנאה גדולה הייתה מיום שנברא העולם בגלל עצת הנחש. מאותה שעה שנתקלל הנחש הוא נדחה משערי המלך והוא אורב בין הגדרות. אותה איבה רעה שמר הנחש ונטר למלכות עד שנחרב בית המקדש".
חורבן בית המקדש הוא תוצאה של אותה נפילה גדולה של האדם ביום היבראו. הנחש נטמן ונחבא בין הגדרות וחיכה עם שנאתו לבני האדם. יש בכך נקודה מעניינת כי קשירת החורבן לחטא הנחש מוציאה את חורבן הבית מ"גבול בני ישראל" בלבד והופכות אותו למאבק בין האנושות לבין הנחש. הרוע שהתגלה ביום הבריאה פוגע באדם, לא רק בישראל.
בהמשך דורש הזוהר ראשי תיבות נוספים, ראש התיבות של המשך הפסוק (מהמילה כאלמנה) "הייתה כאלמנה, רבּתי בגויים שׂרתי במדינות הייתה למס" מרכיבים למפרע את המילה "לה בשברך". אותו רוע של הנחש נדבק בעם ישראל בשברו. השבר של בית המקדש הוא המקום שבו נדבק הרוע של הנחש, שבו הוא בא לידי ביטוי, אחרי שנים ארוכות של המתנה של אותו חטא ראשון.

אולי יעניין אותך גם