Print this page

תקציר הפרשה

 

הפרשה הראשונה בחומש החמישי. משה פותח את נאום הפרדה בתוכחות לישראל ברמז, ובציווי על כיבוש הארץ. לאחר מכן הוא מצווה על מינוי הדיינים, ואז סוקר את המסע לארץ, ומזכיר את חטא המרגלים וחטא המעפילים. הוא מזהיר שלא להתגרות בבני עשו, במואב ובני עמון. מוזכר מעבר נחל זרד וציווי דווקא להתגרות בסיחון. מוזכרות המלחמות בסיחון ובעוג וכיבוש ארצם. לאחר מכן מוזכרים קבלת בני גד וראובן את עבר הירדן והתנאים לכך, ובסיום הפרשה מובאים דברי חיזוק ליהושע.

אולי יעניין אותך גם