Print this page

שיר תפארת לתהילת האשה

pash 790

הרב אמנון בזק

פעמים רבות לאורך פירושו עוסק רש"ר הירש גם במדרשי חז"ל שונים ומנתח אותם לגופם, גם אם הדברים חורגים מגדר פרשנות המקרא. נעמוד כאן על דוגמה מעניינת מסוג זה. בתחילת הסיפור על אברהם השולח את עבדו למצוא אישה לבנו, נאמר: "וְאַבְרָהָם זָקֵן... וַה' בֵּרַךְ אֶת אַבְרָהָם בַּכֹּל" (כ"ד, א). במדרש ידוע ומוכר הובאו כמה אפשרויות הנוגעות למשמעותה של המילה 'בַּכֹּל', ושתי הדעות הראשונות הנזכרות הן: "מאי 'בכל'? רבי מאיר אומר: שלא הייתה לו בת; רבי יהודה אומר: שהייתה לו בת" (בבא בתרא טז ע"ב). לכאורה, אפשר היה לומר שהמחלוקת היא ביחס ללידת בנות, כשלדעת רבי מאיר יש ברכה בכך שלאדם יש רק בנים, ולדעת רבי יהודה להפך, הברכה היא בכך שיש גם בת.

ברם, רש"ר הירש דחה מכול וכול את האפשרות שישנה דעה כלשהי שתסבור שיש ברכה בכך שאין לאדם בת: "אין להעלות על הדעת כלל שחכמינו יראו ברכה לאדם משום שלא נולדה לו בת. לא רק שלדעתם הם לא הושגה מטרת הנישואין אלא אם כן נולדו בהם בן ובת (יבמות סא ע"ב), הרי מלבד זה, אין לך מקום הראוי פחות להבעת דעה כזאת, מאשר דווקא פרשה זו, שכל עיקרה – מעשה שרה ורבקה – אינו אלא שיר תפארת לתהילת האישה".

משום כך, רש"ר הירש מפרש באופן שונה את הדעה שהברכה הייתה "שלא הייתה לו בת", כברכה ייחודית לאור הסיטואציה שבה היה אברהם, כשרק במציאות ייחודית זו אכן הייתה בכך ברכה. הפרק כולו עוסק במאמצים שהשקיע אברהם למצוא אישה לבנו שאיננה מבנות כנען, אך בכל מקרה מצבו של בן במציאות זו היה נוח יותר, שכן הוא נשאר בצמוד למשפחת אביו. לעומת זאת, אם הייתה לאברהם בת, הרי שהמצב היה בעייתי הרבה יותר, שהרי היא הייתה צריכה להינשא לאחר מבני כנען, ובמקרה הטוב לאחד מבני ארם, לעזוב את בית אביה וללכת לבית בעלה וחמיה. "מה רבה הדאגה, מה רב היה הצער, אילו בת הייתה לאברהם, והיה מוטל עליו למצוא לה בעל בין בני כנען או ארם. בן לאברהם עתיד לרכוש לרוחו גם בת מבנות כנען או ארם. אך מסיבה זו עצמה תהיה בתו אבודה לרוחו בהשפעת בעלה הכנעני או הארמי... בני בניו של אברהם היו מתחנכים לעבודה זרה של כנען או ארם, אילו בת הייתה לו. הקדוש ברוך הוא הציל את אברהם מצער זה, כאשר בירך אותו, ולא נתן לו בת".

אך לעומת זאת לדעת ר' יהודה הברכה הייתה שאכן הייתה לו בת, וייחודה הוא בכך שהיא נותרה עם אברהם גם לאחר נישואיה, וכך "נמצאת היא הגשר בין ביתו המבודד של אברהם לבין שאר העולם, היא המשפיעה מרוח אברהם על סביבותיו".

 

 

atarMbaolam

 

 

 

אולי יעניין אותך גם