סקר החינוך הגדול

8 seker
מה הורי התלמידים מעוניינים שילדיהם ילמדו יותר – לימודי קודש או חול? * אילו מקצועות קודש ההורים רוצים לתגבר (חינוך לחיי משפחה ואמונה), להשאיר כמו שהם (הלכה ותנ"ך) ולהפחית (גמרא לבנים. לבנות דווקא להוסיף)? * וגם: מהו מדד שביעות הרצון מבתי הספר?* החלק האחרון של תוצאות הסקר המיוחד של "עולם קטן" בשיתוף רשת אמי"ת על רצונות וציפיות של ההורים ממערכת החינוך הדתית

את הסקר ערך מכון "מסקר – שירותי מחקר וסקרים" בהנחיית ד"ר עדו ליברמן. הסקר בוצע בקרב מדגם מייצג של המגזר הדתי-לאומי בכלל ושל הורים לתלמידים במערכת החינוך הדתית בפרט. המדגם הכללי כולל 600 איש ואישה שנבחרו מתוך כ-1,800 משיבים על הסקר (מדגם מייצג של האוכלוסייה הדתית: 27% מהם בעלי השקפה ציונית דתית תורנית, 35% בעלי השקפה ציונית דתית קלאסית, 23% בעלי השקפה ציונית דתית ליברלית ו-15% דתיים שאינם עונים על ההגדרות הקודמות), ומדגם ההורים כולל 300 איש ואישה.

גיל המשיבים הוא 16 שנים ומעלה, וכל קבוצת גיל מיוצגת בהתאם למשקלה באוכלוסייה הדתית.

טעות הדגימה לאומדנים למיניהם היא 4.4%.

קודש וחול

  • רוב ההורים מפרשים את ערך השילוב בין קודש לחול במתן דגש גדול יותר בלימודי הקודש

רצון ההורים בלימודי קודש וחול

במגזר הדתי יש מגוון גישות באשר ליחס הרצוי בין לימודי קודש ללימודי חול.

מהו היחס הנכון בין שני תחומים אלו אשר אתם מעדיפים שיישם מוסד החינוך שילדיכם לומדים בהם?

מדגם הורים לתלמידים

מתן דגש בתחום התורני

איזון מוחלט בין התחומים

מתן דגש בתחום הכללי

סה"כ

בכיתה א–ג

48.3

43.9

7.8

100.0

בכיתה ד–ו

45.8

48.1

6.1

בכיתה ז–ט

47.5

47.8

4.7

בכיתה י–יב

43.7

45.4

10.8

מדגם הורים לתלמידים – הורים לתלמידים בכיתה א'–י"ב (N=300), התשובות מציינות אחוזים

התאמת בית הספר לרצון ההורים בלימודי קודש וחול

האם המצב במוסדות החינוך שילדיכם לומדים בהם תואם את השקפת עולמכם בתחום היחס שבין לימודי קודש לחול?

 

מדגם הורים לתלמידים

הרבה יותר מדי לימודי קודש

1.0

יותר מדי לימודי קודש

10.9

יחס מדויק להשקפת עולמי

74.5

יותר מדי לימודי חול

12.2

הרבה יותר מדי לימודי חול

1.4

סה"כ

100.0

מדגם הורים לתלמידים – הורים לתלמידים בכיתה א'–י"ב (N=300), התשובות מציינות אחוזים

הרצוי:

אין הבדלים דרמטיים בין הגילים השונים של התלמידים: ההורים מעדיפים באופן משמעותי שיושם דגש בתחום התורני יותר משיושם בתחום הכללי (44–48% לעומת 5–11% בהתאמה). מספר דומה של הורים מעדיפים לשמור על שוויון בין שני התחומים (44–48%).

בתיכון יש קצת עלייה לכיוון התחום הכללי – ייתכן שבגלל הבגרויות או מכיוון שחלק מההורים יודעים שממילא לאחר התיכון ילכו ילדיהם ללמוד לימודים תורניים. מעניין לציין שהנתון הפוך אצל ההורים הליברליים, שאצלם בתיכון דווקא יש מעבר מדגש בתחום הכללי לדגש בתחום התורני.

המצוי:

74% מההורים סבורים שהמציאות בבתי הספר תואמת את השקפת עולמם באשר לחלוקה בין קודש לחול. השאר חלוקים די בשווה בין הורים שחושבים שיש יותר לימודי חול משהיו רוצים (14%) לבין הורים שחושבים שיש יותר לימודי קודש משהיו רוצים (12%).

מקצועות הקודש

  • ההורים רוצים שמערכת החינוך תוסיף שעות בחינוך לחיי המשפחה ובאמונה

  • רוב ההורים חושבים שיש להשאיר את מספר השעות בתנ"ך ובהלכה כפי שהוא

  • המקצוע שבו הכי הרבה הורים רוצים להפחית את מספר השעות הוא גמרא

  • אצל הבנים יש פי שניים הורים שרוצים להפחית שעות מהורים שרוצים להוסיף

  • לעומת זאת אצל הבנות יש יותר הורים שרוצים להוסיף שעות

להלן כמה מקצועות קודש שלומדים בבתי הספר הדתיים. לפי היכרותכם, האם היית משנה ומה היית משנה בכל אחד מהם?

בנים:

מדגם הורים לתלמידים

הפחתת שעות

השארת המצב הקיים ללא שינוי

הוספת שעות

סה"כ

אמונה

3.4

32.7

63.9

100.0

גמרא

30.6

54.4

15.0

תנ"ך

1.7

59.2

39.1

חינוך לחיי משפחה

2.7

28.9

68.4

הלכה

7.8

54.8

37.4

מדגם הורים לתלמידים – הורים לתלמידים בכיתה א'–י"ב (N=300), התשובות מציינות אחוזים

לבנות:

מדגם הורים לתלמידים

הפחתת שעות

השארת המצב הקיים ללא שינוי

הוספת שעות

סה"כ

אמונה

3.4

35.7

60.9

100.0

גמרא

27.6

37.8

34.7

תנ"ך

3.1

64.6

32.3

חינוך לחיי משפחה

3.1

28.9

68.0

הלכה

7.5

50.7

41.8

מדגם הורים לתלמידים – הורים לתלמידים בכיתה א'–י"ב (N=300), התשובות מציינות אחוזים

ברוב המקצועות אין הבדלים ניכרים בין הבנים ובין הבנות. הורי החמ"ד מעדיפים בראש ובראשונה לתגבר את החינוך לחיי המשפחה (כ-68%) ולאחר מכן את לימודי האמונה (כ-62%). באשר למקצועות הלכה ותנ"ך, רוב ההורים חושבים שיש להשאירם במתכונתם הנוכחית (כ-62% בתנ"ך וכ-53% בהלכה), ושאר ההורים מעדיפים להוסיף שעות (כ-36% בתנ"ך וכ-40% בהלכה) ומיעוטם היו רוצים להפחית בהן (כ-2% בתנ"ך וכ-8% בהלכה).

המקצוע שנראים בו הפערים הגדולים ביותר בין הבנים לבנות הוא גמרא. אצל הבנים יותר ממחצית ההורים חושבים שיש להשאיר את המצב על כנו (54%). הנתון החריג לעומת שאר המקצועות הוא ש-30% מהורי הבנים חושבים שיש להפחית ממספר שעות לימוד הגמרא, ורק 15% חושבים שיש להוסיף שעות.

לעומת זאת אצל הבנות 35% מההורים חושבים שיש להוסיף שעות בגמרא, ורק 37% חושבים שיש להשאיר את המצב על כנו. 27% מההורים חושבים שיש דווקא להפחית את מספר שעות לימוד הגמרא אצל הבנות.

שביעות רצון מבתי הספר

  • רוב ההורים מרוצים מהאקלים החברתי ומהיחס האישי שילדיהם מקבלים מסגל ההוראה

  • מחצית ההורים חושבים שרמת העניין הלימודי שילדיהם חווים בשיעורים בינונית

  • רוב ההורים חושבים שילדיהם אינם מוכנים ברמה גבוהה למיומנויות המדרשות במאה ה-21

סמנו את מידת שביעות הרצון שלכם מבתי הספר של ילדיכם בתחומים האלה:

מדגם הורים לתלמידים

גבוהה מאוד + גבוהה

בינונית

נמוכה + נמוכה מאוד

היחס האישי שהילדים מקבלים מסגל ההוראה

66

27.8

6.3

רמת העניין הלימודי שהילדים חווים במהלך השיעורים

33.7

50.3

16

רמת המוכנות של הילדים ל"מיומנויות המאה ה-21"

23.2

51.0

25.7

"האקלים החברתי" בבית הספר

66.3

27.4

6.2

מדגם הורים לתלמידים – הורים לתלמידים בכיתה א'–י"ב (N=300), התשובות מציינות אחוזים

כשני שלישים מההורים מרוצים מהאקלים החברתי בבית הספר ומהיחס האישי שתלמידי החינוך הממלכתי-דתי מקבלים מסגל ההוראה. השאר נותנים להם ציון בינוני (כ-27%), ומיעוטם ציון נמוך (כ-6%).

מחצית ההורים נותנים ציון בינוני לרמת העניין הלימודי שהילדים חווים במהלך השיעורים. שליש מהם דווקא נותנים לה ציון גבוה, ו-16% הנותרים נותנים לה ציון נמוך.

הציון הנמוך ביותר שהתקבל בשאלת שביעות הרצון הוא רמת המוכנות של התלמידים למיומנויות המאה ה-21. רק 23% נתנו לה ציון גבוה, כמחצית נתנו לה ציון בינוני ועוד כרבע – ציון נמוך.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם