געגועינו לירוסלם Featured

 4 sigd

באדיבות מכון בן צבי

חוץ מלזכור שהשבוע יחול חג הסיגד אין לרובנו יותר מדי מה לעשות בנידון, לכן הבאנו כאן קטעי תפילות מאוסף התפילות של יום הסיגד * מדובר באוסף שנלקט במהלך כמעט שלושים שנה מקֵסים רבים ומאישים נוספים בקהילה (את חלקו אספו פרופ' שמחה ארום ופרופ' פרנק אלברז-פיררה, ואת רובו אספה שושנה בן-דור. התעתיקים לאותיות עבריות והתרגומים הם של שושנה בן-דור) * וסתם שתדעו, התפילות אינן כתובות באמהרית או בתיגרנית אלא בעיקר בשפת הגעז, שהיא בעצם אתיופית עתיקה. חלקן נאמרו בשפת אגוויניה, שפה כושיתית בלתי מדוברת בקרב ביתא ישראל, וכדי שלא תשברו את השיניים יש תרגום. לכבודך, ירושלים

נְעוּ נְסֶגְדֶ: בואו נשתחווה

תַקַדִים סֶגִדְ לֶשְֹבְּחַתֶ לעוּל אַנתֶ אְסֶגְד לֶכֶּ בֶּיתִכְּ בְּיְרוּשָֹלֶם קְדְשֹתוְנְסֶגֶד וְסתֶ צְרחַ (דֶבֶרֶ), מְקַן הַבֶ קוֹמַאְגרֶ אֶגזִאַבְחֶר,וְנְסֶגְד וְסתֶ מְקַן צְרחַ (דֶבֶרֶ) מְקדַשְֹךְּ.סְגְדוּ לְאֶגזִאַבְּחֶר בְּאַעְצֶדֶ בֶּיתֶ מְקדַשֹוּ.וַיֶאֶזֶנִ נְסֶגְד לְבְּנֶ.כּולוּ פְטרַת מְדְר תְסֶגְד וַיְתגֶנִ לֶכְּ,אַמַן אַמַן.גְרוּמַן מְלַאְכּת יְסֶגְדוּ בְּתֶאְזַזֶ קַלוּ אֶגזִאַבְחֶר זֶהַלוֹ:קְדוּשֹ קְדוּשֹ, יְסֶגְדוּ אְמרְחוּקַ.גְרּומַן מְלַאְכּת יְסֶגְדוּ בְּתֶאְזַזֶקַלוּ אֶגזִאַבְחֶרכּולַה מְדרַ תְסֶגְד ווְתְגֶנִי לֶכְּ לְשְֹמֶכְּוְיַמֶצְאוּ בְּזוּח אַלְחְמת יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶםוְיַמֶצְאוּ ווֶרק ווַבְּרוּר יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶםוְיַמֶצְאוּ אַלְוְסת קַצֶנֶת יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶםוְיַמֶצְאוּ אַלבַּשֹ דֶמוּת יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶםווַיְימַצוּ כַּהְנַת ווְנְבִיאַת יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶםווַיְימַצוּ נְגְשֹתַת ווְמְכַּנֶנת יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶםווַיְימַצוּ עַבֶּייַת ווְמְסַפְנת יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶםווַיְמַצוּ מְסרַק וְומֶעְרַב יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶםווַיְמַצוּ סֶמֶן ווְדֶבוּב יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶםווימצו בַּאַרבַּעְתוּ מַעַזְן יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶםסְגְד לְאֶגזִאַבְחֶר בְּאַעְצֶדֶ בֵּיֶת מַקדֶשׂוֹּ. ראשית כול סגוד לשבחו העליון אתהאשתחווה לך בביתך בירושלים הקדושהונשתחווה בתוך היכלו, מקום הדוםרגלו של ה',ונשתחווה בתוך היכל מקדשך.השתחוו לה' בתוך היכל מקדשוועתה נשתחווה בליבנו.כל ברואי הארץ ישתחוו ויודו לך,אמן אמן.המלאכים הנפלאים ישתחוו במצוותקול ה' אשר היה:קדוש קדוש, ישתחוו מרחוק.המלאכים הנפלאים ישתחוו במצוותקול ה'כל הארץ תשתחווה ותודה לך, לשמךיביאו רוב עדרי צאן ובקר וישתחוו בירושליםיביאו זהב וכסף וישתחוו בירושליםויביאו בגדי זהב וישתחוו בירושליםויביאו לבוש נאה וישתחוו בירושליםויבואו כוהנים ונביאים וישתחוו בירושליםויבואו מלכים ונסיכים וישתחוו בירושליםויבואו גדולים ושופטים וישתחוו בירושליםויבואו ממזרח וממערב וישתחוו בירושליםויבואו מצפון ומדרום וישתחוו בירושליםויבואו מארבעה כיוונים וישתחוו בירושליםסגוד לה' בחצר בית מקדשו.

מְנַבֶרתֶ בֶּיתֶ דַוִית: כיסאות לבית דוד

מְנַבְרתֶ בֶּיתֶ דַוִיד, תְזֶיְאְנוּ דְהַנְהַ אִיֶרושַׂלֶםאִירושַלֶם הְנֶסת כַּמְהַגְר אֶלֶ כַּמַ וְוְהֶווֹר מֶשֶׂלֶגִ'ינגַה גִ'ינגַה אִיְרוּשַׂלֶםגִ'ינגַה ווַאשִי גִ'ינגַה גִ'ינגַה בֵּיתַ מַקדַשׂ גִ'ינגַה ווַאשִׂיוְבְאְנתְ בֵּיתֶ דַוִיד דְהְנְהַ תְזֶאַנוּ אִיְרוּשַׂלֶםוְבְאְנתְ בֵּיתֶ אֶגזִאַבְחֶר אַמלַכִּיֶ הַסַסכּוּ שְׂנַיתֶכִּגְ'רַבְכּוּ אַמנֶן גְ'רַבְכּוּכְּמֶמְסִי אַוּנֶן גְ'רַבְכְּואְלֶ יִתכְּנַיוֹ בּוְסתֶ בֶּיתִיֶ וְיְוֶרְשׂוּ מְזַגְבתְיֶ אְלֶ יְתֶגְהוּ בְּוְסתֶ בּיתִיֶ וְיְוְרֶשוּ מְזַגְבתְיֶאְלֶ יְתֶגְהוּ בְּוְסתֶ בֶּיתְיֶ וְאְתוּכִּ יְנשְׂאַ אַסבוֹאַנבֶרוּ נְדַי וְמְסכִּינֶ אַהְדְרוּ וְסתְ בֵּיתְכְּמוּ כיסאות לבית דוד, בקשו טוב לירושלים.ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. בשר לנו, בשר לנו על ירושליםבשר לנו, בשר לנו על בית המקדשבעבור בית דוד בקשו בטוב ירושליםבעבור בית ה' בקשו בטוב ירושלים נכספתי, כן נכספתי.אלה שיעבדוני בתוך ביתי יירשו את נחלתי.אלה שירצו (לבוא) בתוך ביתי יירשו נחלתי.אלה שירצו (לבוא) בתוך ביתי יירשו שכרם.שימו עניים ומסכנים שוהים בתוך בתיכם.

וְמְצְאַת צִיוֹן: ובאה ציון

וְמְצְאַת צִיוֹן קְדְשַׂת בְּזְנתוּ דֶברְ וְמְצְאַת צִיוֹן מְדהַנֶ בְּזְנתוּ דֶברְאְנתֶיַתִי שֶׂנבֶת מְהֶיְוַתִי גְמַוְתִיאְנתֶיַתִי שֶׂנבֶת זְעְלֶלַתִי גְמַוְתִיזֶיְוַרֶד דִבֶ אַדבֶרֶ צִיוֹן זֶיְוַרֶדוַיַסתֶרְאִי אַמלַךְּ אַמַלְכּת בְּצִיוֹןוַיַסתֶרְאִי נֶגֻסֶ נֶגַסתְ בְּצִיוֹןאַנבֶרִוַ וְסתַ כְּרסַ לְתַבוֹתֶ הְגוּ לאגזאבחראַנשְׂאִי אַעְיְנתְכִּי וַנְצְרִי אַוּדְכִ'יוַיְמֶצְאוּ כּוּלוֹמוּ דְקִיקְכ'י אְמרְחוּק וַלדְכ'יוַיְכֶּסתִי אַאְוַמֶ וְבּצְרהוּ יְבֶל שְׂבחַתכְּהַנַתְן וַנַלִי יְבֶל שְׂבחַתנְבִיַיתן ונלי יְבֶל שבחת …אַנתְ אַמלַךּ לְכּוּלוּ בּחַתִיתְכְּ.יְנַבְּר אֶגזִאַבְחֶר וְיִנֶגְשׂ לְעַלֶם עַלֶםוַתרְ חַדִשׂאגזיאבחר יְבַרכֹּמּוּ לְחֶזבְ בְּשֶׂלַם ובאה ציון הקדושה בהר הזהובאה ציון הנרפאת (נושעת) בהר הזה…שבת מחיה אותי……שבת מרוממת אותי…אשר ירד על הר ציון, אשר ירדוראה א‑לוהי הא‑לוהים את ציוןוראה מלך המלכים את ציוןשימו את הלוחות בתוך התיבה, חוק לה'שאי סביב עיניך וראי באו כולם, כל בנייךמרחוק באו.גילה להם מקורות ובהיכלו יגידו שבחכוהנים […] יגידו שבחנביאים […] יגידו שבח […]אתה א‑לוהים לכול לבדךיהיה ה' וימלוך לעולם ולעולםתמיד חדשה' יברך את עמו בשלום.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם