פסקי בג"ץ בקדנציית אחשוורוש Featured

 11 bagatz

שלמה מונדשיין

קטע עיתונות מלפני 2,400 שנה. מדהים איך כלום לא השתנה:

אמש פסק בג"ץ כי האיגרות שיצאו מבית המלך אחשוורוש החתומות בחותמו – ולכלי התקשורת דלף שמרדכי היהודי עומד מאחוריהן – מכילות גזענות, לאומנות פסולה והסתה לרצח. את העתירה נגדן הגיש דלפון בן המן (במימון הקרן החדשה, כמובן). כזכור, אביו, שהיה משנה למלך, הוצא להורג בפקודת המלך לפני חודשים אחדים ללא משפט, דבר שעורר סערה בחוגים הגבוהים של החברה וגרר גל גינויים.

אלמנתו זרש הגישה אז תביעה נגד חרבונה, מסריסי המלך, שעל פי ידיעות שדלפו מבית המלכות עמד מאחורי גזר הדין החפוז שנגזר על המן, והנושא מצוי בעיצומם של התהליכים המשפטיים. מסתמן כי השופטים יקבלו את התביעה ויחייבו את חרבונה בקנס כספי גבוה ובריצוי תקופת מאסר.

אמש דן בג"ץ בהרכב של תשעה שופטים בעתירה נגד איגרות מרדכי ופסל אותן. מתוך פסק הדין: "האיגרות הרשמית שהנפיק מרדכי מכילות תוכן של שנאה לאומנית, גזענות חמורה, אפליה והסתה לרצח, הנוגד את ערכי המוסר, השוויון והצדק. לא נוכל לאפשר רמיסה של יסודות הדמוקרטיה ופגיעה במיעוטים אתניים על רקע גזעני".

בני המן הגישו גם עתירה אישית נגד מרדכי כדי לדרוש את התפטרותו המיידית מתפקיד המשנה למלך ומחבר הסנהדרין. מגורמים רשמיים נמסר כי ההחלטה בעניין העתירה צפויה להתקבל בתוך ימים מספר, אם כי לאור ניסיון העבר סביר להניח כי ההחלטה כבר התקבלה עם הגשת העתירה, ובג"ץ צפוי להודיע בתום ההצגה כי הוא מקבל את העתירה ומחייב את מרדכי בהתפטרות ממשרותיו הציבוריות, בקנס כספי, במאסר ובתשלום הוצאות המשפט.

הפסק מעורר זעם בקרב חוגי הימין, בפרט עקב ההשוואה לעתירה דומה שהגישה לבג"ץ לפני כמה חודשים, סביב חג הפסח, תנועת 'אם תרצו', נגד האיגרות הממלכתיות ששלח המן, בטענות דומות לאלו שמחמתן פסל לימים, כאמור, את איגרות מרדכי. בג"ץ דחה אז את העתירה, ובפסק הדין נכתב: "דין העתירה להידחות על הסף. האיגרות הממלכתיות ששלח השר המן בן המדתא מאושרות על ידי הגורמים הממלכתיים, ופסילתן תהיה פגיעה דרמטית בזכות חופש הביטוי. לא הוצגה תשתית משמעותית שתהווה הצדקה לפגיעה זו, ולא נראית מסה קריטית שתאפשר את התערבות הגורמים המשפטיים בעניין הנדון. בית המשפט מקפיד על עקרון הפרדת הרשויות ונמנע מלהתערב בהחלטות הגורמים הממלכתיים".

מלשכת המלך אחשוורוש נמסר: "המלך שתה לשוכרה ואינו יכול להגיב כרגע, אך כאחד מבכירי השרים רואי פני המלך אני מוכרח לציין כי זוהי התערבות בוטה בסדרים הפנימיים של ארמון המלוכה מתוך מגמה לערער את יסודותיו. רק לפני זמן מה חייב בג"ץ את המלך בקנס של עשרת אלפים כיכר כסף שיימסרו לארגוני הנשים בגין ההפרדה המגדרית שהייתה במשתה שערך בחצרו לאנשי שושן. זוהי מגמה מסוכנת שאחריתה מי ישורנה".

ח"כים מהימין מזהירים כי הכשרת בג"ץ את איגרות המן היא סכנה קיומית ממשית לעם היהודי ואפליה בוטה, לנוכח ה'הכשר' שניתן לאיגרות המן, הנושאות תוכן זהה ואף חמור יותר, לדבריהם. "בג"ץ מקבל עליו אחריות כבדה לדמם של מיליוני יהודים. זהו פשע שלא ייסלח ויישאר ככתם שחור לדיראון עולם", נמסר מלשכת יו"ר איחוד מפלגות הימין.

בהקשר זה יצוין כי על פי הדיווחים בג"ץ צפוי לחייב את מלכת האימפריה, אסתר בת אביחיל, לשנות את שמה הפרטי כדי למנוע בלבול בינה ובין אסתר המלכה, נשיאת בג"ץ.

ארורים כל שונאי ישראל, ברוכים כל אוהבי ישראל. וגם פסקת התגברות זכורה לטוב.

--------

מתני' כל שיש בו משלושה דברים אלו חייב בדיקה – שחומו גבוה, שתקפו שיעול ושכל מאכלים שבעולם דומים עליו כטופו בעלמא, וחכמים אומרים אף מי שתשש כוחו. כל שחזר ממדינות הים או שפגע בחולה שאימתוהו חייב בידוד, ואפילו מאה פעמים. וחכמים אומרים: אין בידוד חל על בידוד. זה הכלל: כל שנתחסן פטור מבידוד.

 

גמרא מאי קורונה? דההיא שעתא איתרחשא מגפה (דקרי לה רזי ברקאי פנדמיה) דאיתגדיל בקיצבא אקספוננציליא וכל ברייה דחשיש לנפשיה עטי מסיכתא על פרצופיה. ומהיכא קאתי ההיא מגפה? אמר רבי נחמן: עוף אחד יש בכרכי הים ועטלף שמו, וכל שאוכלו נופל למשכב ולא רק עצמו מפיל אלא גם חבריו. ורבי יורם אומר לא קורונה שמה אלא שפעת. וכי מאחר דכולי אמרי יש קורונה, היאך אמר אין קורונה אלא רבי יורם פרופסור הוא, ופליג. בידוד – בוא וראה שלא כדורות ראשונים דורות האחרונים שמבודדים ראשונים מסרו נפשם על בידודם, ולא זו בלבד שלא יצאו מביתם אף בתוך ביתם גזרו על עצמם בידוד והוו מסתגרי בקיתון קטן ואכלי ארוחתייהו בגפייהו, ובדורות אחרונים אחרי יומיים עשו טובה שנשארים בבית בכלל. אף מי שתשש כוחו – ותנא קמא תשש כוחו אינו סימן, דהא כולי עלמא תשש כוחם בקורונה, דהא בכל שעתא איכא סגרא וטפם של ישראל יושבים בביתם וצריכא לתפעולי זומים של ילדיהם ולמבשלא ארוחותיה כולא יומא. וכי מאחר דטרחי כולי האי כיצד עובדים? אלא לית להו ברירה, ואף למאן דאמר יש ברירה הכא אין ברירה. כל שעבר חיסון אינו בבידוד – והא קא חזינא לההוא גברא דאיתחסין ואיתחלי? הא לא קשיא – הא בחיסון ראשון והא בחיסון שני.

 

תניא אמר רבי יולי: פעם אחת נכנסתי להתפלל בבית הכנסת. בא אליהו הנביא ושמר לי על הפתח עד שסיימתי תפילתי. לאחר שסיימתי אמר לי: "בני, מפני מה נכנסת". אמרתי לו: "להתפלל". ואמר לי: "היה לך להתפלל בחוץ ובקפסולה". באותה שעה למדתי שלושה דברים: מתפללים באוויר הפתוח, ואין קפסולה למעלה מעשרה אנשים, ואשכרה דיברתי עם אליהו הנביא. בעי רבי גרוטו מרוני איש גמזו: בריא שפגע בחולה חייב בידוד י"ד יום, או תאמר מבודד כחולה ובעידנא דמסתיימא ימי חוליו של ראשון, מבודד נמי יקום מבידודו. אמר לו: דיו לבא מן הבידוד להיות כמבודד. מחייכו עליה במערבא: ושמא חולה שלא הביא סימנים הווי ועדיין עומד בחוליו, יצא וידביק אחרים? אלא כלל קבעו חכמים: ישב בביתו ואפי' אלף פעמים, ודינא דמלכותא דינא.

 

אמר רב אמנון: כל אותה מחלה קנוניה הווי דההוא גברא, ביל גייטס, דהווה עתיר בנכסיה ובעי לאתמני למלכא דעלמא. יתיב וגדיל לההוא נגיפא במעבדתא וכתב עליו פטנט ובאותה שעה אף בנה חיסונא לההיא נגיפא וכל מאן דבעי לאיתנציל מההיא נגיפא יהיב ליה ממונא, ולא זו בלבד אלא שבההיא חיסונא הווה מחדיר ההוא צ'יפא זעירא דדור חמש, והא איכתיב באורייתא "לא יבוא לך דור חמישי בקהל ה'". וכן היה ר' אמנון מזמר מזמוריא כ"ביל הדביל" ועוד קשקושיא ברמה דינוקי אינפנטילי.

 

בעי ר' חיים: מי שיצא מבידוד הרי הוא מוליך? ולא ירדו חבריו לסוף דעתו.

 

רש"י: שפגע בחולה מאומת כדאיתא במסכת עינויים דהווי ליה איתורי שבכיה על סלולריהו. אקספוננט שהוא ונגזרתו שווים, כך שמעתי מרבותיי. ממדינות הים בתחילה כל דאתא ממדינת סינ"א ומאחר דאיפשיט נגיף בעלמא גזרו חכמים בידוד על כל הארצות. קורונה קובי"ד בלעז. מסתגרי בקיתון וא"ת כיצד יכיל בר איניש למיתב בגפיה עשרה יומי? כנראה שאין לך נטפליקס. זומים תוכנה הווי דמלמדי דרדקי יתבי בביתם ותינוקות של בית רבן בביתם ולא סוגרים מיקרופוניהם ובלג"ן גדול הווי. חולה שלא הביא סימנים אסימפטומ"י בלעז. רב אמנון וקצת קשה לי דהא מחזיר בתשובה הווי ומה לו ולקונספירציות ויש לומר כי סופו מעיד על תחילתו. לא ירדו חבריו לסוף דעתו וכבר היה רגיל שבדיחותיו אינן מובנות.

 

תודה לבני דה לה פואנטה

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
היהודי הראשון

  הטור של סיון רהב...

כל מנצח צריך תזמורת

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עדן 050-903-1533

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם