להגיע לעונג האלוקי

5 ades

 

 

כיצד לזכות לכך שמעבודת ה' יהיה לנו התענוג הגדול ביותר בחיים

הרב המקובל יעקב עדס

המקומות שבהם הכול כלול

בזוהר בפרשת תרומה יש כשני דפים וחצי הנקראים ספרא דצניעותא, ומבואר בכתבי האר"י ובדברי הגר"א שבהם גנוזים עיקרי סודות תורת הקבלה. בביאור הגר"א לספרא דצניעותא, שהוא אחד מהספרים השורשיים של הקבלה, כתוב כי "הכלל כי כל מה שהיה והווה ויהיה עד עולם, הכל כלול בתורה מבראשית עד לעיני כל ישראל, ולא הכללים לבד אלא אפילו פרטיו של כל מין ומין ושל כל אדם בפרט, וכל מה שאירע לו מיום היוולדו עד סופו וכל גלגוליו וכל פרטיו ופרטי פרטיו, וכן של כל מין בהמה וחיה וכל בעל חי שבעולם וכל עשב וצומח ודומם וכל פרטיהם ופרטי פרטיהם בכל מין ומין ואישי המינים עד לעולם ומה שיארע להם ושורשם.

"וכן כל מה שכתוב באבות ומשה וישראל, כולם הן בכל דור ודור, שכולם מתגלגלים ניצוצותיהם בכל דור ודור כידוע. וכן כל מעשיהם מאדם הראשון עד סוף כל התורה הוא בכל דור כידוע למבין, וכן הוא בכל אדם ואדם לבד" (פרק חמישי דף ל"ד טור ראשון). עד כאן לשונו של הגר"א, ומועתק כאן לשונו ממש וכדאי להתאמץ להבין כמה שיותר מלשונו מפני שגנוזים בדברים החשובים דברים נשגבים מאוד.

ידוע על הרב שך שהעתיק לעצמו את הלשון הזה של הגר"א והחזיקו תמיד אצלו לידו ואמר שדבר זה מביא לו חיזוק עצום בכל ענייני עבודת ה' יתברך.

אחד הדברים שיש לנו ללמוד מדברי הגר"א הנ"ל הוא שכאשר אנחנו קוראים בחומש בראשית על מעשיהם של אבות ואימהות האומה הדברים מאוד נוגעים לנו למעשה, מפני שבכל אחד ואחד מאתנו יש ניצוצות שלהם המעניקים לנו יכולות רוחניות עצומות מסוגן, והמבין את עומק הדברים יבין עד כמה דברים אלו הם מצד אחד זכות עצומה בעבורנו ומצד שני עד כמה הדברים מחייבים התרוממות רוחנית עליונה של קשר רוחני עצום ונשגב אל ה' יתברך ושל תיקון המעשים, בין בעניינים של בין אדם למקום ובין בעניינים של בין אדם לחברו. בדברים דלקמן ננסה לראות מפרטים מסוימים מהכתוב ביעקב אבינו איך לנסות להתחבר אל הדברים בחיינו היומיומיים.

מדוע יעקב מתעכב?

בסוף פרשת תולדות מצווים יצחק ורבקה על יעקב ללכת לפדן ארם וכך הוא עושה ככתוב בתחילת פרשת ויצא.

ברש"י בסוף פרשת תולדות מוכח שבדרכו לשם נעצר יעקב בבית מדרשם של שם ועבר ולמד שם ארבע עשרה שנה ורק אחר כך הלך לפדן ארם, ונמשכה שהייתו שם מגיל 63 שנים ועד שהיה בן 77 שנים.

נשאלת השאלה: כיוון שיש לו ציווי של כיבוד אב ללכת לפדן ארם, וכן ציווי של כיבוד אם, מפני מה נתעכב? ועוד, הרי אביו ציווה אותו ללכת לשם כדי לשאת אישה, ואם כן איך התעכב ממצוות פריה ורביה כשכבר אינו צעיר והוא בגיל הרבה יותר מבוגר מאביו שנשא אישה בהיות בגיל ארבעים שנה כמפורש בתחילת פרשת תולדות.

ועוד, שאמו ציוותה עליו ללכת מפני סכנת נפשות שרוצה עשו לרצחו, והרי כשהוא בבית מדרשם של שם ועבר שהוא באזור מגורי הוריו ועשו - אם כן לא יצא מכלל סכנה וראוי לו מחשש פיקוח נפש לברוח משם.

בתחילת פרשת ויצא כתוב "ויצא יעקב... ויפגע במקום וילן שם", וכתוב על זה במדרש רבה (פרשה ס"ח סימן י"א וברש"י בפירושו לתורה שם) שרק שם שכב אבל כל אותן ארבע-עשרה שנה שהיה בבית מדרשם של שם ועבר לא שכב אלא כל שנתו הייתה בלי שכיבה כגון בישיבה.

וצריך להבין, מפני מה דווקא באותן ארבע-שנה נהג במנהג קשה כזה ולא בשנות לימודו שקדמו לזה, כמו שכתוב כבר לפני כן "ויעקב איש תם יושב אהלים" שפירש רש"י שהכוונה ללימוד בבית מדרש.

ואם בזמנים שקדמו לזה לא נהג כך מפני הקושי הגדול לנהוג כך, מהיכן קיבל לפתע את הכוח האדיר לנהוג כך דווקא בזמן זה?

להרגיש את האור

התשובה לכל השאלות היא שככתוב בפרשת תולדות יצחק בירך את יעקב בברכות עצומות. בדרך כלל מה שזוכרים הוא את הברכות המתחילות בתיבות "ויתן לך" (פרק כ"ז פסוק כ"ח), אך אם מתבוננים בפסוקים רואים שכבר לפני כן ישנה לשון ברכה: "וירח את ריח בגדיו ויברכהו, ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר בירכו ה'" (שם פס' כ"ז).

מזה שכתוב באמצע הפסוק "ויברכהו" מבואר שמשם מתחילה הברכה, אך צריך ביאור איזו ברכה כתוב בזה.

והעניין הוא מה שמבאר רש"י בכוונת פסוק זה: שבשעה שנכנס יעקב אבינו נכנס אתו ריח גן עדן. והנה, ריח גן עדן זה עניינו הוא מכוח התורה שלמד והמצוות שעשה, שבכל פעם שיהודי לומד תורה או מקיים מצווה אור רוחני עליון נכנס בנשמתו וגם מקיף לנשמתו, אלא שבעולם הזה שהוא עולם ההסתרה (וכמו שכתוב בספרים שעולם מלשון העלם) אין האדם מרגיש בזה, ואם היה מרגיש בזה בשלמות לא היה יכול לרגע להפסיק מלימוד התורה וקיום המצוות.

וכשבירך יצחק את יעקב "ראה ריח בני כריח שדה אשר בירכו ה'", מכלל כוונת הדברים הוא שבירכו שכאשר ילמד תורה ויקיים מצוות וייכנס על ידי זה בנשמתו אור רוחני עליון מה' יתברך - שהוא ירגיש את זה, וזו כוונת תיבת "ראה" שיראה את זה ויחוש את הדבר. וכאשר הלך יעקב לקיים את הציווי ללכת לפדן ארם כהוראת אביו ואמו נכנס קודם להיפרד מבית המדרש של שם ועבר ששנים רבות למד בו תורה, וכאשר רק נכנס ועסק בתורה והרגיש בעצמה חזקה את ריח גן עדן ואת האור העליון הקדוש שנעשה על ידי לימוד התורה, הוא לא יכול היה להפסיק את זה ובמשך ארבע-עשרה שנים רצופות המשיך ללמוד תורה. וכל כך היה חזק הדבר עד שאפילו לא היה מסוגל לשכב לישון, ורק בעודו יושב ולומד נרדם בתוך לימודו מעט והתעורר וחזר ללימודו.

וכאמור לעיל, בכל יהודי יש ניצוץ מיעקב אבינו, ולכן כל יהודי יכול להרגיש את האור האלוקי בלימוד התורה על ידי שיכוון בלימודו להתחבר על ידי זה לה' יתברך.

במספר טלפון 08-6880200 שירי דבקות על התורה ועל הנשמה ממידד טסה, שירים להתקרב לה' ולקדש המחשבה מקובי אפללו, ושירים על התורה מחיים ישראל.

atarMbaolam

 

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם