יוסף והיסוד

 5 Rav-Yaakov-Ades
יוסף והיסוד – שמירת הנשמה בסביבת קודש
 

הרב המקובל יעקב עדס

 

בפרשת וישב כתוב בתורה המעשה של יוסף הצדיק שאשת פוטיפר ניסתה לשדל אותו להיכשל איתה, והוא בשום אופן לא הסכים. יש להיכנס קצת יותר לפרטים, כפי המבואר בשאר חלקי העניין ובדברי חז"ל במדרש, שהמצב של יוסף היה בחור גלמוד ללא משפחה שכל עתידו תלוי באותה אישה מרשעת, שמצד אחד הבטיחה לו שאם יסכים להיכשל איתה היא תשמור את העניין בסודי סודות ותיתן לו את כל הטוב שאפשרי בעולם בתמורה לזה, ומצד שני הרבתה באיומים שאם לא יסכים להיכשל איתה היא תהרוס את כל מצבו, כמו שבאמת קרה, שמאחר שלא הסכים שמו אותו בבית הסוהר לשתים עשרה שנים.

 

ויוסף באמונתו בהשם יתברך ובהוראותיו הקדושות שמר עצמו מלהיכשל איתה, והסוף היה שבשכר זה ודרך זה גלגל הקדוש ברוך הוא את הדברים שהוא היה מושל בכל מצרים, וכל משפחתו ובית אביו הגיעו אליו והתחברו איתו חזרה.

 

ומבואר בדברי הגר"א מווילנה בביאורו לתיקוני זוהר תיקון ע' דף קס ע"א ובביאורו לספרא דצניעותא פרק חמישי דף לד טור א, שעניין זה בכללותו חוזר על עצמו בכל דור שיש לאדם ניסיונות בענייני קדושה, ואף שברור שלא לכל אדם מזדמנת מציאות כמו שהייתה ליוסף, אך כל אדם וניסיונותיו, אם בעניין שמירת המעשים אם בעניין שמירת העיניים או שמירת המחשבה או שמירת הברית, אם בענייני הלכות טהרת המשפחה. ואם האדם שומר את עצמו, על ידי זה זוכה להעלות את מצבו בעלייה עצומה ונפלאה מאוד, ומובטחת לו מכוח זה מלכות כמו ביוסף, ואם לא מלכות בעולם הזה אז מלכות בעולם הבא על מלאכים.

 

כל זה מבואר שם בדברי הגר"א, ומבואר בכתבי האר"י בספר שער הגלגולים שיוסף זכה מכוח הנהגתו שנכנסו בו חלקי נשמה חדשים בבחינת נשמת חנוך הצדיק שבפרשת בראשית, וזה נתן לו את העוצמות החדשות שקיבל, שבאמצעותן מלך על כל מצרים, ושאר הדברים הטובים שקיבל. וכך כל אדם, כל אחד כפי דרגתו, יכול לזכות על ידי הנהגתו לחלקים חדשים של נשמה גבוהה שיכולים לשנות לטובה את כל מצבו ברוחניות ובגשמיות.

 

ובקדמונים מצינו ששמרו את עצמם בשמירה עליונה מאוד, כגון המבואר בתלמוד הבבלי בכמה מקומות, שהאמורא רב ששת וכן האמורא רב יוסף היו סומים, ומבואר בתשובות הגאונים והובא מזה בר"ן במסכת קידושין שהם לא נולדו כך, אלא שבפטירתו של רב (האמורא הידוע כחברו של שמואל), שהיה רבם, נתאספו תלמידיו לספר במעלותיו, וקיבל עליהם כל תלמיד מעלה אחרת, ורב ששת ורב יוסף לקחו את ההנהגה שהייתה לו, שהיה נזהר שלא להסתכל מחוץ לארבע אמותיו, והתחילו לנהוג כן. ועם הזמן ראו שהדבר קשה מנשוא ואין ביכולתם לעמוד בזה, אך מכיוון שכבר קיבלו עליהם וגם התחילו בזה לא רצו להפסיק, ולכן סימאו את עצמם כדי להמשיך בהנהגה זו.

מבואר בכתבי האר"י בספר שער הגלגולים שיוסף זכה מכוח הנהגתו שנכנסו בו חלקי נשמה חדשים בבחינת נשמת חנוך הצדיק שבפרשת בראשית, וזה נתן לו את העוצמות החדשות שקיבל, שבאמצעותן מלך על כל מצרים, ושאר הדברים הטובים שקיבל. וכך כל אדם, כל אחד כפי דרגתו, יכול לזכות על ידי הנהגתו לחלקים חדשים של נשמה גבוהה שיכולים לשנות לטובה את כל מצבו ברוחניות ובגשמיות

 

 

וכעין זה מבואר בילקוט שמעוני בפרשת ויחי רמז קסא בשם מדרש אבכיר על רבי מתיא בן חרש, אלא ששם אחר כך בא המלאך רפאל וריפאהו, עיין שם כל המעשה. והנה הדבר ברור שבימינו אסור לשום אדם לנהוג כך, וזה הנהגה שלמעלה מדרגתנו בהרבה מאוד קומות, אך מכל מקום מה שיש לנו ללמוד מזה הוא עד כמה מרובה החשיבות של שמירת העיניים.

 

ושמעתי מהרה"ג מנחם כהן שליט"א מירושלים מעשה שהוא עצמו היה עד ראייה אליו, על אודות אביו הגאון רבי משה כהן אילוביצקי ז"ל, שהיה מראשוני התלמידים של החזון איש עוד בחוץ לארץ, ומכוח זה היה הרב מנחם הנ"ל מקורב מאוד אצל החזון איש. ובערב יום הכיפורים של שנת תשי"ד סמוך לזמן כל נדרי הלך הרב הנ"ל, שלמד אז בישיבת פוניבז', אל ביתו של החזון איש כדי לראות מה מעשיו בשעה כזו וגם כדי להתברך ממנו (ובהמשך אותה השנה לצערנו נפטר החזון איש, ואז נתברר למפרע שזכה לדברים הנ"ל בערב יום הכיפורים האחרון לחייו של החזון איש), והגיע אליו הביתה וראהו לומד עם בחור ישיבה גמרא וראשונים.

 

וכשבאו ואמרו לו שהגיע הזמן ללכת לבית המדרש לכל נדרי חלץ נעליו ונשאר רק בגרביים (כך היה מנהגו, להחמיר כדעת הב"ח שלא לנעול בתשעה באב ויום הכיפורים אפילו נעלי גומי). והלך כך לבית המדרש, והדרך עוברת ברחוב שיש באמצעו קיוסק, ומסביב היו ספסלים קבועים, ששם יושבים ואוכלים ומדברים, וכמובן שבאותה שעה היה הקיוסק סגור והספסלים ריקים, מאחר שכולם היו בדרכם לבית הכנסת, ובכל זאת נזהר החזון איש ולא עבר שם, שלא רצה לעבור במקום שאתמול או בשבוע שעבר שמא נזדמן שישב שם איזה בחור ודיבר עם איזו בחורה (דברים יותר גרועים מזה לא היה מזדמן שם כלל ועיקר, שזה היה אזור שמור מאוד). ולכן הקיף החזון איש את המקום והאריך מאוד את דרכו, שאף להיות בסמיכות מה למקום כזה לא רצה, שגם זה יכול לגרום איזה פגם רוחני, שיש זוהמה רוחנית במקום שהייתה שם הנהגה שלא ראויה בדברים אלו, וזוהמה זו עלולה לפגוע בקדושת הנשמה.

 

ולעומת זה מספר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שפעם הלך עם דודו החזון איש בשדה (רוב בני ברק של היום הייתה באותם ימים שדות ופרדסים), ולפתע נעצר החזון איש ואמר לו: "כשאני הולך בשדה ומגיע למקום שבחורי ישיבה עברו שם ודיברו דברי תורה אני מרגיש את זה"...

 

דברים אלו מלמדים אותנו עד כמה צריכים אנחנו להשתדל להתרחק מלהיות במקומות לא טובים ולהימצא כמה שיותר רק במקומות שמורים וקדושים, וכמו שהעיר הגרש"ז אויערבאך במאמר חז"ל שבגמרא במסכת סוכה דף נב ע"ב ובמסכת קידושין דף ל ע"ב, שאמרו אם פגע בך מנוול זה, דהיינו היצר הרע, משכהו לבית המדרש, ומבואר שם בגמרא בפירוש שעיקר הכוונה ללמוד תורה.

 

ואם כן, צריך ביאור מפני מה כתוב 'משכהו לבית המדרש' ראוי יותר לכתוב משכהו ללימוד התורה, אלא שבא זה ללמדנו שמלבד העצה החשובה של לימוד התורה נגד היצר הרע יש עוד עצה חשובה שמרומזת בזה, להשתדל כמה שפחות לצאת מבית המדרש, שהיציאה למקומות שליליים היא משורשי הרע, ולעומת זה קדושת בית המדרש מקדשת את נשמתנו בקדושה נפלאה.

 

קריאה ללימוד לעילוי נשמת בני משפחת עטר

 

לצערנו הרב לפני שבועות אחדים עלו לגנזי מרומים משפחת עטר – הורים יקרים עם שישה ילדים, ולא נשארו מהמשפחה צאצאים, ומצוה מרובה מאוד במיוחד במצב כזה לעשות דברים לעילוי נשמתם: גברים ובנים יכולים ללמוד לעילוי נשמתם משניות או גמרא (אפשר לסדר בכל ישיבה או יישוב חלוקת ש"ס משניות או כל אדם לעצמו ללמוד מה שילמד), ונשים ובנות יכולות לומר תהלים ופרקי אבות. הזכות בזה רבה מאוד!

 

אבי המשפחה היה בעל תשובה, ואולי אפשר להקים איזה מיזם של החזרה בתשובה לעילוי נשמתם, וכל ההוגה רעיונות טובים לדבר ומפעילם יבורך משמיים.

 

ואלו הם שמות הנפטרים: יריב, שושנה, יעקב-ישראל, עטרת, איילה, מוריה, ידיד, אביגיל – לבית משפחת עטר, זכרם לברכה.

 

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
החזון הלאומי של עמ"י

  מאמר מאת הרב שלום...

אורים ותומים

  מאמר מאת הרב איל...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם