הדלקת נרות חנוכה בבידוד Featured

 2 shut

 

הרב יוסף צבי רימון

 

     שאלה: האם צריכים לראות את נרות החנוכה? ומה יעשה אדם הנמצא בבידוד ואין לו חלון הפונה לרשות הרבים, האם יכול להדליק נרות אם רק הוא יראה אותם?

 

תשובה:

 

      הגמרא בשבת (כא ע"ב) אומרת:

 

מצוותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק.

 

כלומר, זמן מצוות נר חנוכה הוא "משתשקע חמה" ועד "שתכלה רגל מן השוק", דהיינו כחצי שעה. הגמרא מציינת שני הסברים להלכה זו:

 

א.      כוונת הברייתא להגדיר מתי מדליקים נרות, והיא קובעת שאי אפשר להדליק נרות אחרי שתכלה רגל מן השוק.

 

ב.      כוונת הברייתא להגדיר כמה זמן הנרות צריכים לדלוק (חצי שעה), אך אין שום קביעה עד מתי צריך להדליק נרות, ולכן אפשר להדליק נרות במשך כל הלילה.

 

כאיזה הסבר פוסקים?

 

      נחלקו הראשונים כיצד לפסוק, ואם אפשר לאחר את ההדלקה (עיין הלכה ממקורה חנוכה, עמ' 92 ואילך):

 

א.      אין הגבלה לזמן ההדלקה (תוס', רא"ש).

 

ב.       לכתחילה צריך להדליק בזמן, אבל בדיעבד זמנה כל הלילה (רשב"א).

 

ג.        אם יש פרסום הנס לבני הבית, ניתן להדליק גם מאוחר (ר"י).

 

ד.       כיום אנשים נמצאים ברחובות זמן רב יותר, ולכן "תכלה רגל מן השוק" מאוחר יותר.

 

      נשים לב להבדלים בין הפוסקים: לפי שתי השיטות הראשונות, הדלקה לאחר חצי שעה היא הדלקה בדיעבד[א1], אולם היא אפשרית במשך כל הלילה. לפני שתי הסיבות האחרונות, הדלקה לאחר חצי שעה אפשרית לכתחילה (מכיוון שעדיין יש בזמן זה פרסומי ניסא), אולם היא אפשרית רק כאשר יש פרסומי ניסא (לבני הבית או לבני רשות הרבים).

 

      להלכה, השולחן ערוך (תרע"ב, ב) פוסק שלכתחילה יש להדליק בצאת הכוכבים, אולם בדיעבד אפשר לסמוך על שיטת התוספות והרא"ש, ולהדליק כל הלילה, עד עלות השחר (סיבה א'). מכאן נראה, שגם אם אין אנשים ערים בבית או ברחוב, אפשר להדליק. וכך פסק הרב עובדיה יוסף (חזון עובדיה חנוכה עמ' סד).

 

      לעומתו, הרמ"א (שם) פוסק מעיקר הדין כדעת ר"י, שכאשר מדליקים בפנים אין חובה להקפיד להדליק לפני שתכלה רגל מן השוק, מכיוון שהמוקד הוא בני הבית. מכאן נראה שאם אין אנשים ערים בבית או בחוץ, אין להדליק נרות (וכך פסק המ"ב שם ס"ק יא).

 

      אולם, גם פוסקים אשכנזים רבים הכריעו להקל בכך. כך כתב גם בשו"ת איגרות משה (או"ח, ח"ד, סימן ק"ה אות ז) והרב וואזנר (קובץ מבית לוי ח"י עמ' ב') והגרשז"א (הובא שם בחזון עובדיה עמ' סה, ובשלמי מועד עמ' ריח), שאם אין אפשרות שיהיה מישהו ער, אפשר לברך גם אם כולם ישנים.

 

      יש להוסיף על כך שייתכן שפרסום הנס הוא גם בעבור עצמו, ולכן גם אם אין אנשים ערים בבית יכול להדליק נרות בברכה (וכן כתב המשנה ברורה בשער הציון בשם החמד משה).

 

      לכן, אמנם לכתחילה טוב שיהיה מישהו ער מבני הבית, אולם יש סיבות טובות למי שמדליק ומברך אף על פי שכולם ישנים.

 

     חשוב להדגיש: הצורך בכך שבני הבית יהיו ערים נאמר רק לגבי מי שמדליק מאוחר. מי שמדליק בזמן, בוודאי צריך להדליק בברכה אפילו אם הוא לבד, מכיוון שזהו עיקר התקנה ויש בכך פרסום הנס לעצמו (שו"ת אגרות משה, או"ח, ח"ד, סימן ק"י אות ז; הגרש"ז אויערבך, מבקשי תורה תשנ"ו, עמ' טז אות י; הרב אלישיב, שבות יצחק, חנוכה פ"ד, עמ' פח).

 

מי שנתון בבידוד

 

      לאור זאת, גם הנתון בבידוד יכול להדליק נרות, אפילו אם איש לא יראה את הנרות, בין אם הוא מדליק בזמן, ובין אם הוא מדליק מאוחר. אמנם, לכתחילה טוב שידליק בזמן, וכך יצא ידי כל הדעות. מובן שיש להעדיף לשים את הנרות בחלון או במקום שבני הבית יראו אותם, וכך מרוויחים גם את פרסום הנס לאחרים.

 

      אם בני הבית מדליקים בעבורו – יוצא ידי חובה ואיננו צריך להדליק נרות (ואף שהוא בחדר נפרד, אבל סוף סוף זהו ביתו, וגם יוצא לעיתים לשירותים וכו'). אשכנזי – יכול (ואף רצוי) להדליק בנוסף בעצמו בחדרו.

 

      אם ממילא יוצא לעיתים לשירותים וכדומה, יכול לבקש מבני הבית להסתגר בחדר מסוים או בחוץ, ולהדליק בפתח הבית (במקום שבו מותר לו להיות על פי הנחיות משרד הבריאות), והם יכולים לשמוע אותו (ואם מדליקים חנוכייה אחת, הרי שהם יכולים לשמוע אותו מרחוק ולצאת בכך, ואף אם לא שמעו את הברכות יצאו בהדלקתו).

 

      כאשר אנחנו מדליקים נרות בחנוכה, צריכים אנו לחשוב כיצד מאירים גם לאחרים. אור החנוכייה מאיר לכלל ישראל, וככל שנדאג לכך שהאור יאיר לכל אדם מישראל, כך ישרה אור ה' על כל אחד ואחד מאיתנו באופן מלא. צריכים לזכור תמיד: גם מי שנמצא בבידוד – לא נמצא לבד. מובן שה' נמצא איתו, אולם מצווה גדולה לחשוב על הנמצאים בבידוד או על אנשים אחרים הנמצאים לבד ולזכור אותם – להתקשר אליהם, לשמח אותם ולזכות יחדיו באור הנפלא הבוקע מנרות החנוכה.

 

חדש! יצא לאור הספר "הלכה ממקורה – חנוכה", של הרב יוסף צבי רימון – הלכה ומחשבה לחנוכה, בליווי תרשימים, רקע הלכתי, רקע היסטורי וחידות. להזמנות 055-6882127 או באתר "סולמות".

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם