הלכות שטיבלך

shut790

הרב אורי סדן, רב מושב נוב

שאלה: פעמים רבות יוצא לי להתפלל בתחנה המרכזית בירושלים. שום דבר לא יוצא שם ממש מסודר: לפעמים המניין לא תמיד "ספור עד הסוף" - חצי בהתחלה חצי בסוף וכמה באמצע, לפעמים מניין אחד מתחיל לפני שהקודם מסיים, כל אחד בנוסח אחר - בקיצור בלגן. האם ההלכה מתייחסת למקרים כאלו?

תשובה: הגמרא במסכת מגילה מזכירה את קיומו של "בית כנסת של כרכים" שבו שותפים כל באי עולם. כמדומני, המקום שהכי מזכיר את אותו בית כנסת הוא המקום הנפלא שציינת – בית הכנסת של התחנה המרכזית בירושלים. אין אדם שלא מרגיש בו בבית. הדבר מעלה כמובן כמה שאלות אך מהן רק לומדים.

נוסח התפילה – במקום שבו אין מניין קבוע החזן מתפלל בנוסח שלו. אדם המתפלל במקום זה יתפלל בנוסח שלו, גם אם הוא שונה מנוסח החזן (שו"ת אגרות משה אורח חיים ה לז).

תפילה במניין – תפילה במניין היא תפילה של עשרה אנשים המתפללים תפילת עמידה בעת ובעונה אחת. לכן, אם מעוניינים להתפלל במניין על החזן להמתין כשהוא מגיע ל"שירה חדשה", לוודא שעשרה אנשים נעמדו אתו ורק אז לסיים "גאל ישראל" ולהתחיל בתפילת עמידה.

הצטרפות לאמירת קדושה - במשנה (מגילה כג ע"ב) מובאת אפשרות לאמירת דברים שבקדושה (הכוונה לקדיש, קדושה ו"ברכו" וכן הדין לקריאת התורה) שלא במסגרת תפילה בציבור. אפשרות זו נקראת "לפרוס על שמע". לדעת הרמב"ם (הלכות תפילה פ"ח ה"ד) אין עושים זאת אלא אם יש שישה אנשים שלא שמעו ואילו לדעת רש"י (סדור רש"י סי' נט) אפשר לעשות זאת גם בעבור אדם אחד שלא שמע. למעשה פוסק השו"ע (או"ח סט, א) כי שישה אנשים שלא התפללו יכולים לצרף אליהם אנשים שכבר התפללו על מנת שיענו לקדיש, קדושה וברכו, ובדיעבד גם אדם אחד רשאי לבקש מאחרים לענות לו לקדושה או לקדיש. חשוב לציין שבכל מקרה אין הדבר נחשב לתפילה במניין (חיי אדם חלק א כלל יט אות א).

מאחרים למניין – מי שאיחר לתחילת התפילה ורוצה להתפלל במניין עליו לקצר את תפילתו כך שיגיע עם הציבור לתפילת עמידה (שו"ע או"ח נ"ב א). יש מי שכתב שעל מנת להתפלל במניין חייבים להתחיל את תפילת העמידה עם כולם ממש ביחד (פמ"ג א"א קט ב) אך למעשה אפשר להקל וכל עוד התחיל את תפילת עמידה במקביל לעשרה אנשים שמתפללים נחשב הדבר לתפילה במניין (אג"מ או"ח ג ד).

חזרת הש"ץ – את חזרת הש"ץ מתחילים רק כאשר עשרה אנשים סיימו את תפילת הלחש ומתכוונים לענות אמן על תפילת שליח הציבור, ואם לאו יש בברכותיו של הש"ץ חשש ברכה לבטלה (שו"ע או"ח קכד ד). אם שליח הציבור אינו בטוח שיענו לו אמן כדאי שיתנה בתחילת החזרה שאם לא יענו לו אמן תהיה התפילה בתורת נדבה (מ"ב שם ס"ק יט). אם ישנו חשש שמא המתנה לעשירי תגרום להתפזרות המניין אפשר להתחיל את החזרה גם אם העשירי עדיין באמצע תפילתו (ציץ אליעזר יב ט).

יציאה באמצע התפילה – לכתחילה אין לצאת באמצע התפילה בלי להשאיר מניין (רמ"א מה ב). אם התחילו את חזרת הש"ץ עם עשרה אנשים וחלקם יצאו באמצע, יכול החזן לסיים את חזרת הש"ץ כל עוד נשארו במקום שישה אנשים (שו"ע שם ב), כולל קדושה וקדיש עד קדיש שלם שאחר קדושה דסדרא (מ"ב שם ס"ק י).

מניינים ברקע – מצווה לענות אמן על כל ברכה ששומע מאחר (ברכות נג ע"ב). אולם כתבו הפוסקים כי אדם העוסק בלימוד תורה או בתפילה אינו חייב לענות אמן למניין אחר המתפלל לידו אם הדבר עשוי להפריע לו בתפילתו או בלימודו (אשל אברהם - בוצ'ץ' או"ח רטו ב) וכמו כן אינו חייב לענות לקדושה (גרש"ז אוירבך).

 


 

atarMbaolam

 

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם