Print this page

חנוכיה בחוץ

shut790

לא נמצאים בבית בחנוכה – מה עושים?

כיצד ינהג אדם היוצא לטיול בחנוכה? כיצד ינהגו המוזמנים לחתונה או לאירוע?

כדי לדון בשאלה זו יש לברר תחילה האם יש צורך ב"בית" להדלקת נרות חנוכה. האם אדם יכול לצאת ידי חובה בהדלקת נרות שמדליקים בחתונה או במסיבה אחרת?

דין זה איננו מבואר בגמרא או בראשונים בצורה ישירה. מדברי חלק מן הראשונים נראה שיש צורך בבית (עיין רש"י שבת כג. ד"ה הרואה, תוס' סוכה מו. ד"ה הרואה ועוד), וגם דעתם של הרבה אחרונים היא שיש צורך ב"בית" בשביל להדליק נרות חנוכה. כך היא דעת המהרש"ם, הרב צבי פסח פרנק זצ"ל, הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל והרב אלישיב זצ"ל.

לכן, לא נכון לברך על הדלקת נרות חנוכה הנעשית בשטח

האם צריך בית שלך?

הדיון בשאלה זו, מה טיב הקשר הנדרש בין הבית לבין האדם, אינו תלוי דווקא בדעה שצריך להדליק ב'בית'. גם לדעה הסוברת שאפשר להדליק במקום פתוח, או בספינה, יש לברר האם נדרשת זיקה מסוימת של האדם אל אותו מקום, או שדי בכך שזהו המקום שבו הוא נמצא בשעת ההדלקה.

מבואר בפוסקים שאין אדם יוצא ידי חובתו בהדלקה בבית הכנסת, ואפילו שליח הציבור שמדליק צריך לשוב ולהדליק בברכה בביתו (רמ"א ומשנה ברורה בסימן תרעא סעיף ז, על פי תשובת הריב"ש סימן קיא). דין זה מוכיח שלא די בכך שיהיה 'בית', אלא נדרשת זיקה מסוימת של המדליק אל הבית, שבית זה הוא מקום מגוריו.

מדברי הפוסקים נראה שאמנם צריך "בית שלך", אך די לישון בו לילה אחד (עיין בבה"ל תרע"ז, ד"ה במקום שאוכל, ובספר חובת הדר חנוכה, א', יב).

לכן, למסקנה אמנם צריך בית, ושיהיה שלו, כלומר מיועד לשימושו, אך די בבית שישן שם לילה אחד.

הדלקה מדין פרסומי ניסא:

מנהג ישראל להדליק נרות בבית הכנסת בברכה משום 'פרסומי ניסא', אף שאין יוצאים בהם ידי חובה (שולחן ערוך, סימן תרעא סעיף ז). האם אפשר להדליק באופן זה גם בשטח (ובמסיבות וכיוצא בהן)?

לדעת פוסקים רבים, מכיוון שהדבר הוא מנהג, והוא מחודש, יש להעמידו על מתכונתו המצומצמת - בבית הכנסת דווקא - ולכן אין לברך על הדלקה במקום אחר. אך יש פוסקים המתירים הדלקה כזו אם היא בחוץ, וכך נוהגים בהדלקות חב"ד. ועדיף שיתפללו שם תפילה אחת. יש יותר מקום להקל ולברך, כאשר מדובר באנשים שלא הדליקו כלל נרות חנוכה, ואם כן, יש לצרף את הדעה שאין צורך בבית עבור ההדלקה.

 

ישנה בעיה לצאת ידי חובה בהדלקת נרות חנוכה באירוע. לכן, ההולכים לחתונה או לאירוע אחר ינהגו בדרכים הבאות:

  • ידליקו נרות חנוכה בביתם קודם הליכתם (אחרי השקיעה או צאת הכוכבים).
  • אם לא יספיקו, ידליקו נרות בחזרתם (אפשר להדליק ולברך עד עלות השחר, אם יש מישהו נוסף מבני הבית, פרט למדליק עצמו, או מישהו שעובר ברחוב).
  • אם אפשרויות אלו אינן טובות, ידליקו מפלג המנחה, וישימו נרות ארוכים מספיק כדי שידלקו חצי שעה אחרי השקיעה.
  • אם כל הדרכים הנ"ל אינן טובות, יבקשו משכן שיהיה שליח בעבורם (ואם אשתו או הוריו מדליקים, יכול לסמוך על הדלקתם, אבל לאשכנזי טוב להדליק גם חנוכייה משלו, אם הדבר אפשרי), ולאחר שהשליח הדליק את החנוכייה שלו, ילך לביתם וידליק את החנוכייה שלהם (בלי ברכה).

באירוע עצמו כדאי להדליק נרות מדין 'פרסומי ניסא'. הדלקה זו תיעשה בלא ברכה. אם רוצים לברך על ההדלקה, יתפללו ערבית תחילה, וכך יוכלו לברך על ההדלקה מדין נרות בית כנסת (וטוב שייתנו את הברכות לאדם שממילא איננו מדליק נרות בביתו, כך שבעבורו ודאי שעדיף לסמוך על הפוסקים המקלים, ולהדליק נרות באופן זה, מאשר לא להדליק כלל).

ובטיול: צריך לחשוש ולברך על הדלקת נרות רק בְבית (מבנה או אוהל שטוב לתשמישי דירה, כמו "אוהל 11"). לכן, אין להדליק נרות בשטח. בבית שבו מדליקים צריך לישון לילה, לכן אין להדליק כשמתארח במקום מסוים באקראי. כאשר לחדר האוכל יש דין של 'בית' אפשר להדליק שם.

אם אינו יכול להדליק, יבקש מהוריו (ואם הוא נשוי - מאשתו) שידליקו בעבורו. אם יצליח להדליק במקום שבו הוא נמצא - ידליק בעצמו (ולכתחילה יתכוון במקרה זה שלא לצאת בהדלקת הוריו או שידליק לפני הזמן שהם מדליקים).

 

גם כאשר אין מדליקים, רצוי לערוך הדלקה אחת בחוץ מדין 'פרסומי ניסא'. יש ספק אם לברך במקרה זה. יש יותר מקום להקל אם יתפללו שם תפילה אחת, ובמיוחד כאשר האנשים לא הדליקו נרות אחרים.

 

אולי יעניין אותך גם