Print this page

מה מברכים על עוגת גבינה?

2shut

הרב יוסף רימון

נהגו לאכול מאכלי חלב בשבועות (רמ"א, תצ"ד, ג). יש הסבורים שדבר זה נעשה בתור משל לתורה, מכיוון שהתורה נמשלה לחלב, שנאמר "דבש וחלב תחת לשונך" (שיר השירים ד', יא. טעם זה הובא במשנה ברורה ס"ק יא בשם הכלבו). אחרים מסבירים שמכיוון שעם ישראל קיבל הלכות כשרות לראשונה במתן תורה, לא יכלו לאכול מיד בשר והוצרכו להכשיר את הכלים, ולכן אכלו חלב. וישנם גם טעמים נוספים.

פרט למאכלי חלב, יש לאכול גם בשר – בנפרד כמובן, שהרי ישנה מצווה של שמחת יום טוב, ושמחה זו עושים בין השאר באכילת בשר (רמב"ם, הלכות יו"ט פ"ו הי"ז והי"ח. אמנם, עיין בפסחים קט. ובב"י תקכ"ט).

רבים אוכלים עוגות גבינה בחג השבועות, ונשאלת השאלה מהי הברכה עליהם. בעיקר מתחדדת השאלה בעוגת גבינה אפויה, שיש בה גם בצק (מזונות) וגם גבינה (שהכול). דבר דומה קיים במאכלים רבים כיום, למשל קרמבו. ננסה לחשוב על האפשרויות השונות:

  • אולי מברכים "שהכול", כי הגבינה או הקצפת היא "שהכול", והיא הנראית לנו החשובה ביותר (הגבינה היא החשובה יותר בעוגה; אדם קונה את הקרמבו בשביל הקצפת, ולא בשביל העוגייה).
  • אולי מברכים שתי ברכות – "מזונות" על התחתית או על העוגייה ו"שהכול" על הגבינה או על הקצפת.
  • האם ייתכן שמברכים רק "מזונות"?

המשנה במסכת ברכות (מד.) קובעת כלל: כאשר יש עיקר וטפל, מברכים על העיקר ופוטרים את הטפל.

"זה הכלל: כל שהוא עיקר ועמו טפלה - מברך על העיקר ופוטר את הטפלה".

הגמרא במסכת ברכות (לו:) מלמדת אותנו כלל נוסף: כאשר יש תערובת של מוצרים שברכתם "שהכול" ושל חמשת מיני דגן (כמו קמח), הרי שהקמח נחשב עיקרי, גם אם הוא פחות חשוב בעבורנו (אלא אם כן, אנחנו ממש לא נהנים מהטעם שלו). טעם הדבר: לחמשת מיני דגן ישנה חשיבות מיוחדת, ומהם מכינים בדרך כלל לחם, ולכן גם אם הם בכמות קטנה יחסית (אבל מורגשת), הם נחשבים העיקריים. ובלשון הגמרא:

"כל שיש בו מחמשת מיני דגן מברכים עליו בורא מיני מזונות".

לכן על עוגת גבינה אפויה, יברכו "מזונות" בלבד, ואף שהגבינה היא החשובה בשבילנו, הרי שתחתית העוגה העשויה מדבר שברכתו מזונות נחשבת העיקרית. כך גם יברכו על חטיפי שוקולד ומזונות (כמו "כיף-כיף", "פסק זמן" וכדומה). ואף שהשוקולד חשוב יותר בעבורנו, הרי שמכיוון שמרגישים את טעם המזונות, וגם נהנים ממנו, המזונות הם העיקר.

אולם, אחד מחשובי הפוסקים, בעל המשנה ברורה (הרב ישראל מאיר הכהן מראדין – נפטר בשנת תרצ"ג-1933. סימן קס"ח ס"ק מה), ביאר שרק כאשר הדברים נאפו יחד, יברך "מזונות" בלבד, אולם, כאשר שני הדברים נפרדים, ורק מונחים ביחד, כמו גלידה בגביע, הרי שאם אדם נהנה גם מן הגלידה וגם מן הגביע, יברך שתי ברכות: גם מזונות (ויטעם מהגביע) וגם שהכול (ויטעם מהגלידה). לכן, גם על קרמבו, יש לברך שתי ברכות, כי אלו שני דברים נפרדים, ולא נאפו ביחד.

אם מישהו לא אוהב בכלל את המזונות שבעוגה (או את הגביע של הגלידה), והמזונות משמשים רק כ"כוס" או מחזיק לעוגה, הרי שבכל מקרה לא יברכו מזונות, אלא רק שהכול.

לסיכום נראה את התרשים הבא:

tavla

אולי יעניין אותך גם