ללמוד ולבכות

2 shut

הרב יוסף צבי רימון, ראש מרכז הלכה והוראה

הגמרא בתענית (ל.) כותבת שאסור ללמוד תורה בתשעה באב, כיון שהתורה משמחת שהרי נאמר "פקודי ה' ישרים משמחי לב" (ובמועד קטן טו. לומדים שעל האבל להיות בשקט "האנק דום" ולכן אסור לו ללמוד תורה). אולם, ישנם דברים שניתן ללמוד בהם:

ואסור לקרות בתורה בנביאים ובכתובים, ולשנות במשנה בתלמוד ובמדרש ובהלכות ובאגדות... רבי יהודה אומר: ...קורא הוא באיוב ובקינות ובדברים הרעים שבירמיהו, ותינוקות של בית רבן בטלים בו, משום שנאמר פקודי ה' ישרים משמחי לב.

אם כך, ניתן ללמוד מגילה איכה, וניתן אף לעיין במפרשים בכדי להבין את משמעות הדברים, וכן מותר לקרוא בספר איוב. פרט לכך, מותר לקרוא את הדברים הרעים שבירמיהו. כלומר, מותר לקרוא נבואות תוכחה, נבואות חורבן וסיפורים חורבן. וכך נפסק בשלחן ערוך (תקנ"ד, א) שהוסיף ש"אם יש ביניהם פסוקי נחמה, צריך לדלגם".

לימוד תורה אסור בתשעה באב. מה הדין בערב תשעה באב (כלומר, ביום הסמוך לתשעה באב)? נחלקו הפוסקים האם מותר ללמוד בערב תשעה באב לאחר חצות. בשו"ת תרומת הדשן (סימן מ"ד) כתב שאסור ללמוד תורה לאחר חצות, ואילו המהרש"ל (הובא בט"ז, תקנ"ג, ס"ק ב) כתב שמותר ללמוד תורה.

להלכה, פסק הרמ"א (תקנ"ג) שנוהגים שלא ללמוד לאחר חצות אלא בדברים שמותרים בתשעה באב.

מה הדין השנה כשערב תשעה באב חל בשבת? האם אסור ללמוד תורה בשבת אחר הצהרים? כאשר חל תשעה באב בשבת כתב בלקט יושר (ח"א עמ' קי) שאין ללמוד כל השבת, כי זהו התאריך של תשעה באב. ובמהרי"ל (סימן מ"ד) כתב שאסור ללמוד לאחר חצות במקרה זה.

כיצד ייתכן שאסרו ללמוד בשבת? הרי יש איסור אבלות בשבת?

המגן אברהם (תקנ"ג, ס"ק ז) והאליה רבה (ס"ק ד) וכף החיים (תקנ"ג, ס"ק יח) ביארו שכיוון שגם במשך שבתות השנה מותר ללמוד בשבת גם בדברים הרעים, הרי שאם לומד בכך בשבת זו, אין ניכרת האבילות.

בשו"ת חתם סופר (או"ח, סימן קנ"ו) ביאר באופן קצת אחר. לדעתו, האיסור ללמוד תורה בערב תשעה באב איננו נובע מדין אבילות. טעם האיסור: דבר שלומד בו ביום, הרי שבלילה עדיין מהרהר בו, ושמח. ולכן, למרות שאין בכך כל אבילות, אסור לדעות אלו ללמוד בשבת, כי דבר זה יוביל אותו להרהר ולשמוח בתשעה באב עצמו!

אמנם, אחרונים רבים התירו אפילו כשחל ת"ב בשבת. וכן כתב בשו"ת מהר"ם מלובלין (סימן צ"ט). וגם הט"ז (שם) כתב שהלומד בשבת – לא הפסיד, וכן פסק המשנה ברורה (תקנ"ג, ס"ק י), שהרי כמה אחרונים מקלים שמותר ללמוד תורה אפילו כשחל ת"ב ביום חול.

לאור זאת, יש להקל גם כשחל תשעה באב בשבת (כמו השנה. ובודאי כשחל במוצאי שבת),שניתן ללמוד כרגיל בכל השבת.

מה ניתן ללמוד בתשעה באב עצמו? כפי שראינו בגמרא ובשו"ע, ניתן ללמוד דברים הרעים. לכן, ניתן ללמוד את נבואות החורבן ואת הסיפורים על החורבן. נבאר דוגמאות לדברים המותרים (וידלגו פסוקי נחמה):

  • מגילת איכה וספר איוב.

  • מלכים ב' כ"ג-כ"ה; ירמיהו ל"ו-מ"ג. למעשה, ניתן לומר שכמעט כל ספר ירמיהו עוסק בדברים קשים, תוכחה, חורבן וכדומה: פרקים א'-כ"ט בירמיהו עוסקים בנבואות חורבן או נבואות תוכחה; וכמו כן מפרק ל"ד-מ"ה נבואות תוכחה נוספות וסיפורים הקשורים לירמיהו, שגם הם אינם קלים (אך ידלגו על פסוקי נחמה).

  • יחזקאל ד'-י', וי"ב-י"ז (ולמעשה גם פרקים א-ז ופרקים י"ב-כ"ד עוסקים בנבואות לפני החורבן).

  • גטין נה: עד נח. (אגדות החורבן).

  • שלחן ערוך תק"נ עד תקס"א (הלכות החורבן, הלכות בין המצרים והלכות תשעה באב).

  • שלחן ערוך יורה דעה של"ד-תג (הלכות אבלות).

  • ספרי מוסר (מאירי מועד קטן כא, ועיין בשו"ת יביע אומר יו"ד ח"ב כ"ו בגדרים אלו לאבל).

  • מדרש איכה ומדרשי חורבן אחרים; מהר"ל ופירושים אחרים על החורבן (שמביאים להתבוננות בחורבן, אך לא להעמקה של שמחה – עיין בנושאי הכלים בתחילת סימן תקנ"ד ובערוך השלחן שם).

  • ישנה מחלוקת על אמירת תהלים, אך יש על מה לסמוך לאומרם בדרך של בקשה ולא כלימוד (עיין מגן אברהם תקנ"ד, ו; גשר החיים א' עמ' רכב).

ישנם דברים שאינם דברי תורה, אך יש בהם משמעות, וניתן לקוראם בתשעה באב. למשל, סיפורי החורבן מספר יוסף בן מתתיהו או מספרים אחרים. וכן, סיפורי שואה ואולי אף סרטי שואה או סיפורים עצובים אחרים.

מכך שאסור ללמוד תורה בתשעה באב, נוכל לקבל חיזוק ושמחה על כך שדברי תורה מחזקים ומשמחים אותנו בכל השנה! בע"ה שמתוך האבלות על החורבן נזכה בע"ה במהרה לבניין!

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
היהודי הראשון

  הטור של סיון רהב...

כל מנצח צריך תזמורת

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עדן 050-903-1533

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם