ללכת לסליחות עם אבא?

2 shut

הרב אורי סדן

שאלה: בבית הכנסת שלנו אומרים סליחות במוצאי שבת בשעה 23:00, אבל ראיתי במשנה ברורה שאסור לומר סליחות לפני חצות. הודעתי לאבא שלי שאני אלך למניין סליחות מאוחר יותר בבית כנסת שמתנהג על פי ההלכה. הוא נפגע מהדברים ואמר שכך הוא נהג עוד כילד בבית סבא, וביקש ממני להצטרף אליו בכל זאת. מה עליי לעשות?

תשובה:

כיצד מעירים לאבא - לפני שאענה על שאלה בהלכות אמירת סליחות על פי דברי המקובלים, אזכיר לך את מה שאולי שכחת והוא כי גם כאשר לדעתך אביך טועה בהלכה ישנה דרך לומר זאת, וכפי שפוסק השו"ע (יורה דעה הלכות כבוד אב ואם סימן רמ סעיף יא) "ראה אביו שעבר על דברי תורה, לא יאמר לו: עברת על דברי תורה, אלא יאמר לו: אבא כתוב בתורה כך וכך? כאילו הוא שואל ממנו, ולא כמזהירו, והוא יבין בעצמו ולא יתבייש". גם אם לדעתך אביך ואולי אפילו סבך נהגו שלא כהלכה, עליך לנהוג באביך את הכבוד הראוי ולא להטיח זאת בפניו.

זמן אמירת סליחות - בתורת הנגלה (ש"ס, רמב"ם, שו"ע) אין כל אזכור לבעיה כלשהי לומר סליחות בערב לפני חצות. הבעיה מופיעה לראשונה בכתבי האר"י הקדוש (הובא על ידי ר' חיים ויטאל בשער הכוונות דרוש א' לערבית נב ע"ד):"דע כי בחצות (כלומר במחצית) לילה הראשונה אין ראוי לומר כלל שום סליחות ולא להזכיר י"ג מידות...". אחד מגדולי המקובלים (מהר"ם זכות) מבאר את הדברים וכותב דברים חמורים ביותר על מי שאומר סליחות וי"ג מידות קודם חצות. דברים אלו הובאו להלכה ע"י החיד"א אשר כתב (בברכי יוסף אורח חיים סימן תקפא ס"ק א) כי "מקומות שנוהגים לומר סליחות בערבית הוא מנהג רע ומר, ישתקע ולא ייאמר, ואין ראוי להזכיר י"ג מידות אלא בעת רצון, וקרוב הדבר האומרם בערבית לקיצוץ (בנטיעות) ח"ו". ולכן הסיק (בס"ק ב) כי "היושב בבית הכנסת שנוהגים לומר סליחות בערבית ישב ויידום". פסיקה זו הובאה כמעט בידי כל האחרונים (מגן אברהם תקסה סק"ה, משנה ברורה שם ס"ק ה, ערוך השולחן שם סעיף ז ועוד רבים). וכך נהגו בכל קהילות הספרדים.

עם זאת, קיימות קהילות רבות בקרב יוצאי אשכנז שלא נהגו לחוש לאיסור זה, ולומר סליחות, לכל הפחות במוצ"ש הראשון, גם קודם חצות. ואף על פי שמנהג זה מנוגד כמעט לכל הפוסקים, הנח להם לישראל, שכן יש ללמד זכות על המנהג משלוש סיבות:

האחת, האיסור לומר סליחות קודם חצות מבוסס על תורת הנסתר בלבד, ומכיוון שלא בכל תחום אנחנו נוהגים על פי הקבלה יש לומר כי גם חומרה זו לא נתפשטה בקרב כל ישראל. השנייה, גם בקרב המקובלים אין תמימות דעים בשאלה זו ויש מן המקובלים אשר כתבו כי אפשר לומר סליחות כבר שעתיים קודם חצות (מהר"ם די לונזאנו, הובא בשמו בספר מקדש מלך על הזוהר פרשת ויקהל דף קצה ע"ב). השלישית, גם אם אפשר להוכיח מהגמרא כי חצות הלילה הוא עת רצון ובו מתקבלת התפילה (ברכות ג ע"ב ויבמות עב ע"א), הרי שאפשר למצוא בפוסקים מועדים נוספים בחציו הראשון של הלילה שהם עת רצון מיוחדת, כגון השעה שבה מתחלפות המשמרות בשליש הלילה (מובאת בשו"ע אורח חיים א ב), וכך הורה האגרות משה (אורח חיים חלק ב סימן קה) לנהוג באופן חד-פעמי "בשעת הדחק כזה שאי אפשר אחר כך ויתבטלו מלומר סליחות ולא יהיה התעוררות לתשובה". אולם חלק מאדמו"רי פולין נהגו כן לכתחילה (כגון ה"בית ישראל" מגור ועוד) ובעקבותיהם הלכו קהילות רבות. לכן כתבו הפוסקים שהמֵקל יש לו על מי שיסמוך (מובא בשם הרב אלישיב בשו"ת וישמע משה חלק ב עמ' קנו).

לסיכום – קיימת עדיפות ברורה לאמירת סליחות אחר חצות או קודם תפילת שחרית. אולם במקום שנהגו לומר סליחות בלילה הראשון קודם חצות, אין מדובר במנהג של בעלי-בתים עייפים עצלנים ומזלזלים, אלא במנהג שיסודותיו מבוססים. ולפיכך אם הדבר חשוב לאביך, בפרט לאחר שנפגע מדבריך, שמהם משמע שהוא וסבך אינם נוהגים על פי ההלכה, מן הראוי שתפייסו ותתלווה אליך להתחנן ולבקש סליחה מאבינו שבשמיים (אחרי שתבקש כמובן את סליחתו של אביך).

בשולי הדברים –הרמח"ל בספרו "מסילת ישרים" (פרק כ) מלמד אותנו כי כאשר אדם מחליט להחמיר בדבר מסוים, עליו לבדוק האם חומרה זו לא תוביל אותו להקל בדברים משמעותיים הרבה יותר. מותר ורצוי להתקדם ולהתעלות, להחמיר ולהשתפר יותר ממה שהתרגלנו אליו בבית, אך יש לעשות זאת לא מתוך זלזול ופגיעה במנהגי ההורים אלא מתוך הכרת הטוב על הקומה שעליה חונכנו, שהובילה אותנו לרצות לבנות קומה נוספת.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם