Print this page

שו"ת SMS לפרשת וילך Featured

sms790

 

 

 

בדיקת מזוזה עקב מחלות * יש לנו מחלות רבות בבית בתקופה האחרונה, האם יש לבדוק מזוזות? הרב אבינר: אם לא בדקתם בשלוש וחצי השנים האחרונות (שו"ע יו"ד רצא א. ופעם הרב לוי הכהן רבינוביץ, מחבר ספר מעדני השולחן, היה בבית חולים עקב דלקת ריאות, ושם קיבל התקפת לב, וכשחזר הביתה אשתו קיבלה התקפת לב. בתם שאלה אם יש לבדוק את המזוזות, מכיוון ששניהם חלו בדיוק בהתקף לב, ושניהם נכנסו לבית חולים. אמר בעל מעדני השולחן: האם כבר עברו שלוש שנים וחצי מאז שבדקתי את המזוזות בפעם האחרונה? אמרו לו שבקושי חלפה שנה, ואמר אם כך אין צריך לבדוק. עובדות דרבי לוי עמ' צו – מ"צ).

על פי רבו בכל דבר * האם אדם חייב ללכת על פי רבו בכל דבר?הרב אבינר: "אמר אביי: כל מילי דמר עביד כרב בר מהני תלת" - אמר אביי: כל דבר אני עושה כרב (=רבו) מלבד שלושה דברים אלו (שבת מ א).

קנאביס רפואי * האם טוב לקדם קנאביס רפואי? הרב אבינר: בוודאי. מצווה גדולה. אך לא לשום שימוש אחר כלל.

חילוני * הרמב"ם כתב באיגרת תימן: "אמרו חז"ל: כל המסתפק בתורת משה, לא עמדו אבותיו על הר סיני". לפי זה, כל חילוני שמסתפק באמיתת התורה, לא עמדו אבותיו על הר סיני? הרב אבינר: כדי להסתפק יש לדעת את החלק הסותר (לשונות הרדב"ז). אם כן, אינו מסתפק, אלא מבולבל.

טרמפ עם נשים * מה לעשות אם נקלעתי למצב שבו אני יושב מאחור בטרמפ בין שתי נשים? חייב לרדת? הרב אבינר: א. לבקש להחליף עם אחת מהן. ב. אם אי אפשר, לא חייב לרדת, כפסיקת הגר"מ פיינשטיין על רכבת תחתית צפופה (שו"ת אגרות משה יו"ד ב פג. אה"ע ב יד).

אין לו דמות הגוף * ראיתי בספר אחד שמותר בתפילה לדמיין שהקב"ה יש לו דמות הגוף. כך הוא באמת? הרב אבינר: ידוע. זה בספר בני מחשבה טובה. זו דעת יחיד ואין הלכה כמותו.

קניין בשבת * האם מותר לקחת מגמ"ח תרופות בשבת ולשלם במוצאי שבת? הרב אבינר: כן.

עד שיצא עשן לבן * מה מקור הביטוי "עד שיצא עשן לבן"? הרב אבינר: מליצה שפירושה עד שהעניין ייפתר עד תום. מקורו בנצרות, על בחירת אפיפיור, שבתום התהליך שורפים את הפתקים ומוסיפים חומר שצובע העשן ללבן. אין להשתמש בו.

תיקון חצות לנשים * מצאתי בפסקים של הרב מרדכי אליהו זצ"ל בשם "סוד לישרים", שנשים לא אומרות תיקון חצות כלל, אפילו בימי בין המצרים. מדוע? הרב אליהו: נשים לא היו שייכות כלל לחטא המרגלים, שהוא יסוד תשעה באב. מהיציאה ממצרים ועד השנה האחרונה במדבר הן היו עסוקות ביציאה ממצרים ובכניסה לארץ ישראל. לכן לא שייך להן.

להוריד דמעות * איך זוכים להוריד דמעות בתפילה ובתיקון חצות? אני אדם שאחת להמון זמן יוצאת לו דמעה. הרב אליהו: להעמיק בלימוד והתבוננות במשמעות החורבן, האישי והלאומי, הרוחני והגשמי. אפשר גם ע"י שירים מתאימים. אפשר גם להמעיט בהנאות האישיות. וכשהן לא העיקר עולה העיקר של עם ישראל והשכינה בגלות – ובוכים באמת.

תיקון חצות על המיטה * יוצא לי הרבה פעמים שאני אומר תיקון חצות ובסמוך קריאת שמע שעל המיטה, האם בשניהם לומר וידוי או רק באחד מהם? הרב אליהו: רק באחד אפשר, בתחילת תיקון חצות.

אולי יעניין אותך גם