מעורב של מצווה

 2 shut

הרב יוסף צבי רימון, ראש בתי המדרש במרכז האקדמי לב, רבה של אלון שבות דרום וראש מרכז הלכה והוראה

שאלה: הוזמנתי לחתונה של חבר טוב שלי. בחלק הראשון יהיו ריקודים נפרדים (מדובר באנשים דתיים), אבל בחלק האחרון של החתונה יהיו ריקודים מעורבים. אני מאוד קרוב לחתן ואני חושש שהוא ייפגע אם לא אשתתף בחלק הזה. האם מותר לי להשתתף בריקודים האלה, לפחות לזמן קצר?

תשובה:

      בפרשת העריות (פרשת אמור, ויקרא כ"ג) נאמר: "ואל אישה בנידת טומאתה לא תקרב לגלות ערוותה". יש כאן ביטוי מיוחד, "לא תקרב". לכאורה אפשר היה לכתוב "לא תגלה ערוותה". לומד מכך הספרא (ח', יג) שיש איסור לא רק בגילוי עריות, אלא גם בקרבה לעריות (בפשטות הכוונה היא לחיבוק ונישוק וכדומה):

ואל אישה בנידת טומאתה לא תקרב לגלות ערוותה - אין לי אלא שלא יגלה, מניין שלא תקרב? תלמוד לומר "לא תקרב". אין לי אלא נידה בל תקרב בל תגלה, מניין לכל העריות בל תקרבו ובל תגלו? תלמוד לומר "לא תקרבו לגלות, אני ה'", אני - נאמן לשלם שכר.

      נחלקו הרמב"ם והרמב"ן אם בדברים אלו יש איסור תורה או איסור דרבנן. לדעת הרמב"ם (ספר המצוות ל"ת שנ"ג; הלכות איסורי ביאה פכ"א ה"א) יש בקרבה שכזו איסור תורה. לדעת הרמב"ן (בהשגות ל"ת שנ"ג) זהו איסור דרבנן.

      להלכה פסקו כמעט כל הראשונים כרמב"ם שהאיסור הוא מן התורה (סמ"ג, חינוך, ר' יונה, ריטב"א, מאירי) וכך פסקו השו"ע (אבן העזר כ', א) והש"ך (יו"ד קצ"ה, ו) ועוד.

      לאור זאת מבואר שריקודים מעורבים, שבהם יש קרבה ונגיעה, ופעמים רבות נגיעה שיש בה הנאה, אסורים לפי ההלכה לכל הדעות.

      מרן הרב קוק זצ"ל (שו"ת עזרת כהן סימן ל') נשאל על כך מאנשי תנועת תורה ועבודה (בפרשבורג), וכתב: "חס מלהזכיר פריצת גדרי תורתנו הקדושה ודרכי הצניעות והטהרה". ושם בהערה הובאו דברי השל"ה הקדוש ש"אוי להם לאלו שהולכין במחול עם נשים, דעוברין על כל אזהרות רז"ל... [והנותן] יד ליד לא יינקה, ק"ו כשמשים יד ליד ממש ולשם שמחה, כי השטן מרקד...". ועוד הוסיף שם בשם הכלבו, בשם המהר"ם מרוטנבורג, שיש חרם ביד הקדמונים שלא יהיו אנשים ונשים רוקדים במחול. וכפי שהאריך בשו"ת בנימין זאב (סימן ש"ה) ש"במחולות חרם גדול ונורא משנים רבות מימי הקדמונים מורי התורה, שלא ייכנס איש במחול עם הנשים כלל", ומבואר שם שגם כשאין מגע הדבר אסור.

      גם בעל שדה חמד (מערכת חתן וכלה אות יב) האריך באיסור זה ש"תוקעים כפם זה את זה ומרקדים", וכתב שפרט לאיסור קרבה לעריות, יש כאן גם "אביזרייהו דעריות", ואין להתיר זאת אף משום שמחת חתן וכלה. וכך האריך החפץ חיים (בספרו אהבת חסד פ"ג) גם כשרוקדים בלי לתת יד זה לזה.

      וכתב הבן איש חי (שנה ראשונה, פרשת שופטים), שישנו איסור לא רק בנתינת יד אלא גם בצפייה בריקוד של נשים:

מצווה גדולה לשמח חתן וכלה ולעשות להם מילי דבדיחות שישמחו, ושכר המשמחם עצום מאוד, ורק ייזהר שלא ישמחם בליצנות וכל איסור קל אפילו מדרבנן, וכ"ש שלא ירקדו אנשים ונשים ביחד ואפילו ריקוד נשים לבדם בפני האנשים אסור, כי יתגרה יצר הרע באנשים הרואין.

      וכן כתב בשו"ת בנימין זאב (סימן ש"ה), וכך האריך הביאור הלכה (של"ט, ג. בשם ספר זכרון יוסף).

ויש לדעת עוד: כאשר יש פגיעה בגדרי צניעות, אין השכינה מצויה: "כִּי ה' אֱ-לֹהֶיךָ מִתְהַלֵּךְ בְּקֶרֶב מַחֲנֶךָ... וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדוֹשׁ וְלֹא יִרְאֶה בְךָ עֶרְוַת דָּבָר וְשָׁב מֵאַחֲרֶיךָ". וכך אמרו חז"ל (במדבר רבה וילנא פרשת נשא פרשה ז):

אמר רבי ישמעאל בר' יוסי כל זמן שישראל פרוצין בעריות שכינה מסתלקת מהם שנאמר (דברים כג) ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך.

      חתונה היא הזמן שבו אנחנו צריכים סייעתא דשמיא יותר מכל דבר אחר, "זכו – שכינה ביניהם" (סוטה יז.). אם ישנם ריקודים מעורבים בחתונה, השכינה מסתלקת.

      כפי שראינו, ישנו איסור הלכתי בכל ריקודים מעורבים של בנים ובנות אפילו אם אין מגע בין הבנים לבנות (ואם יש מגע האיסור חמור עוד יותר), וגם דבר זה וגם דבר זה כלול בגדר איסור קרבה לעריות. ריקודים צריכים להיות נפרדים, וצריכה להיות מחיצה השומרת על כבודן של הנשים הרוקדות, ומאפשרת להן לרקוד בשמחה, בלי שבנים יצפו בהן.

      לאחרונה, ישנו לעיתים ערבוב בין בנים לבנות, כאשר מוליכים את החתן והכלה לחדר ייחוד. גם דבר זה בעייתי מאוד וצריך להישמר ממנו. אפשר למשל לקבוע שבנות ילוו את הכלה מכיסא הכלה לחופה, ושבנים ילוו את החתן והכלה מהחופה לחדר הייחוד.

      לכן למעשה: אין להשתתף בריקודים מעורבים (גם ללא מגע) גם אם הדבר יפגע בשמחת החתן והכלה. בסופו של דבר, ההימנעות מהריקוד היא לטובת החתן והכלה והיא תוסיף עוד חיזוק של קדושה ושכינה ביניהם. כמו כן יש לדאוג למחיצה שתשמור על כבודן של הנשים ותאפשר להן לרקוד בשמחה ובקדושה.

      שמירה על הכללים הנכונים, תאפשר לבנות חברה טהורה ושמחה, חברה בריאה וקדושה, חברה שיש בה גם אהבת אדם וגם יראת שמיים, חברה שהשכינה מצויה בתוכה.  

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם