Print this page

שו"ת SMS לפרשת צו Featured

sms790

 

הרב שלמה אבינר

תחפושת למסגד * האם מותר להפוך בפורים את בית המדרש למסגד? הרב אבינר: לא. אסלאם הוא כפירה. אבל לשאול את ראש בית המדרש.

המן ויום פטירת משה * איך יכול להיות שהמן ידע שמשה רבנו מת בחודש אדר ולא ידע שנולד בחודש אדר? הרב אבינר: כמו אנשים רבים חסרי ענווה, הוא חשב שהוא יודע הכול.

ברכת "הרב את ריבנו" לנשים * האם מי שקורא לנשים צריך לברך אחר כך את ברכת "הרב את ריבנו"? הרב אבינר: מחלוקת. המנהג הפשוט הוא לא לברך (מקראי קודש חנוכה-פורים עמ' קמד והערה שם. הליכות בת ישראל עמ' שב. כי בא מועד פורים עמ' נח. פסקי תשובות תרצב אות ד – מ"צ).

רב חרדי * מותר לרב חרדי לתת שיעור בישיבה ציונית? הרב אבינר: ודאי. שאלה: אבל ההפך לא קורה. הרב אבינר: זו טעות. אך לא אומרים שאם יש טעות יש להוסיף עוד טעות.

צחוק על רפורמים * מותר לצחוק על רפורמים? הרב אבינר: לא, אבל מותר לצחוק על הרפורמה.

חזק חזק ונתחזק * שמעתי שהעולה לתורה בסוף חומש לא יגיד "חזק חזק ונתחזק". למה? הרב אבינר: הפסק. (שו"ת שבט הלוי, קצות השולחן), ושלא שייך לומר לעצמו חזק (שו"ת באר משה. שו"ת משנה הלכות). והרבי מלובביץ' מתיר כי אין זה הפסק אלא שייך לעניין ועוד (שו"ת שבט הלוי ז רב. לוח א"י – מ"צ).

אולי יעניין אותך גם