כוונות בקריאת שמע Featured

 2 shut

הרב יוסף צבי רימון, ראש הישיבה ורב המרכז האקדמי לב, ראש סולמות ותעסוקטיף (לאופק) ורבה של אלון שבות דרום.

האם אדם שלא כיוון בקריאת שמע לא יצא ידי חובה? מה צריך לכוון?

תשובה:יש לכוון בקריאת שמע לצאת ידי חובת מצוות קריאת שמע מן התורה (ברכות יג.-יג:). להלכה כתב השולחן ערוך (סימן ס', סעיף ה) שיש לכוון בקריאת שמע, לפחות בפסוק הראשון, ואם לא כיוון לא יצא ידי חובתו, אך לכתחילה יש לכוון בכל הפרשיות.

מהי הכוונה בפסוק הראשון?

הכוונה הפשוטה היא: שמע ישראל! [הקשב עם ישראל, האזן וקבל את הדברים הבאים]: ה' שהוא אלוקינו – הוא אחד! ובכך די כדי לצאת ידי חובה. כעת ננסה להעמיק יותר.

ה' אחד

כל המציאות, כל ההוויה שאנו רואים, מגיעה מאת ה'. אנחנו רואים בעולם תופעות של בנייה והתפתחות, אך גם של נסיגה ונפילה. אנו רואים אצל עם ישראל תופעות רבות במהלך ההיסטוריה. יש השגחה בעולם, ובמיוחד על עם ישראל. יש אלוקים אחד המושך בחוטים. גם דברים שאין אנו מבינים, הרי שיש להם תוכנית. יש תוכנית לעולם ויש תוכנית לעם ישראל. ה' הוא המושל, הוא המוביל, הוא המכוון, והוא גם זה שמוביל את כנסת ישראל ושומר עליה.

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

משפט זה איננו מופיע בתנ"ך. על פי חז"ל יעקב הוא שאמר משפט זה (פסחים נו.), ואף שאיננו מופיע בתנ"ך יש לו חשיבות גדולה מאוד (זוהר תרומה קלט: ועוד). לכן, יש להתאמץ ולהתכוון גם בו, אך אם לא כיוון – יצא (משנה ברורה, באור הלכה, ס"א, יג).

"שם כבוד מלכותו" – מדוע קוראים לאדם בשם? הצורך בשם הוא רק מכיוון שאחרים רוצים לקרוא לו. אם הוא היה חי לבד, הוא לא היה צריך שם. שמו של ה' הוא דרך ההתגלות שלו בעולם. במשפט זה אנו אומרים ש"שמו" של ה', כלומר ההתגלות שלו, היא מקור כל הברכה בעולם, "ברוך שם כבוד מלכותו", וכל העולם, בכל מקום ובכל זמן פועל מברכתו – "ברוך שם כבוד מלכותו, לעולם ועד".

ואהבת

"ואהבת את ה' א-לוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך":

ישנה כאן מצווה לאהוב את ה'. היא נמנתה כמצוות עשה בספר המצוות לרמב"ם (מצווה ג'): "שציוונו לאוהבו יתעלה".

אהבה זו צריכה להיות בצורה מלאה, עם כל הכוחות שיש לנו, הרוחניים והגשמיים, "בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך", אהבה מלאה, אהבה של "מאוד מאוד" (עיין אבן עזרא ורמב"ן). בפסוק "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" הבנו שה' הוא בעל כל הכוחות בעולם. לאחר שהפנמנו נקודה זו, אנו מצווים לאהוב את ה' בכל הכוחות שקיבלנו ממנו!

וכיצד נצליח לאהוב את ה'? בברכה הקודמת אמרנו "אהבת עולם אהבתנו... הבוחר בעמו ישראל באהבה". לאחר שחשנו את אהבת ה' אלינו, ממילא תגיע מאיתנו אהבה גדולה אליו יתברך.

המצוות בפרשת שמע

בקריאת שמע אנו מציינים כמה מצוות: מצוות האמונה בא-ל אחד (ה' אחד), מצוות אהבת ה', מצוות לימוד תורה ומצווה ללמד את הבנים ("ושיננתם לבניך"), מצוות קריאת שמע, מצוות תפילין ומצוות מזוזה.

והיה אם שמוע:

הגמרא בברכות יג. מסבירה ש      פרשת שמע מדברת על קבלת עול מלכות שמיים, ופרשת והיה אם שמוע מדברת על קבלת מצוות.

ואמנם, גם בפרשת שמע מוזכר הציווי "אשר אנוכי מצווך היום", אבל בפרשה זו לא מוזכר שכר ועונש. גם בפרשת והיה אם שמוע מוזכרת אהבה, "לאהבה את ה' אלוקיכם", אולם הדגש שם הוא על השגחת ה' על העולם. יש כאן חידוש מיוחד לתורה: חיבור שבין הרוח והחומר. התנהגות טובה משפיעה גם על ירידת גשמים.

בפרשת והיה אם שמוע אנחנו מבינים שאהבה אמיתית גורמת לעשייה, לקיום מלא של המצוות. המניע איננו השכר, אולם כשיש אהבה בין שני צדדים, הרי שהם יודעים שהצד השני ירצה לתגמל אותם, ולעיתים אף להעניש כדי לגרום לנו להיות טובים יותר. באופן זה, השכר הופך להיות חלק מהאהבה.

     

פרשת ציצית:

התורה אומרת "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצווה ה'". בפרשת ציצית יש הכְוונה מעשית כיצד להגיע לשמירת המצוות. כיצד הציצית מחזקת אותנו בעניין קיום המצוות? באופן פשוט, יש כאן סמל ורמז שה' נתן לנו, וממילא הוא מזכיר לנו לא לעשות טעויות.

אולם, נראה להוסיף עוד. הציצית איננה רק תזכורת לקיום מצוות ה'. היא בגד של שליחות (השוו לציץ של הכוהן הגדול). כאשר אדם זוכר כל העת שהוא שליח ה', הוא מקבל כוחות לעשות רצון ה' בעולם.

לסיכום:

פסוק ראשון – ה' שהוא אלוקינו, הוא היחיד בעולם. כל הכוחות בעולם מגיעים ממנו. ה' הוא מנהיג העולם, ואין שום מלך, שליט, בעל ממון או אדם אחר, ששולט במציאות.

ברוך שם כבודו מלכותו ההתגלות של שם ה' בעולם היא מקור כל הברכות בעולם.

ואהבת – ה' אוהב אותנו (ברכת "אהבת עולם"), ואנו אוהבים אותו בכל הכוחות שיש לנו.

פרשת שמע: מצוות האמונה בא-ל אחד, מצוות אהבת ה', מצוות לימוד תורה ולימוד הילדים, מצוות קריאת שמע, מצוות תפילין ומצוות מזוזה.

והיה אם שמע: בפרשייה זו מתבררת השגחת ה' יתברך. העולם הרוחני שלנו משפיע גם על המציאות הגשמית. אהבתנו את ה' מביאה אותנו לקיום מצוות. אהבת ה' אותנו מביאה אותו לתת לנו שכר על מעשינו, ולעיתים להעניש כדי שנתקן את דרכינו.

פרשת ציצית: פרשיה זו נותנת לנו דרך לקיום המצוות למעשה. הציצית היא סמל ונותנת בנו כוח של שליחות. כאשר אדם מרגיש שהואשליח ה', הוא מקבל כוחות, מצליח לקיים את כל מצוות התורה ומצליח להתקדש – "והייתם קדושים לאלוקיכם".

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
היהודי הראשון

  הטור של סיון רהב...

כל מנצח צריך תזמורת

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עדן 050-903-1533

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם