שו"ת SMS לפרשת וילך Featured

sms790

 

הרב שלמה אבינר

סיום מסכת מפי אישה * הייתי בברית מילה בבית כנסת, והיה סיום מסכת מפי היולדת. האם זו בעיה? הרב אבינר: בעיה גדולה.

להחמיר כמרן הרב קוק בכל מקום * האם צריך להחמיר בהלכות שמרן הרב קוק נטה להחמיר בהן? הרב אבינר: לא. ההלכה נקבעת על פי השופט אשר בימיך, כלומר על פי רוב גדולי הדור, בין לקולא בין לחומרא. אלא מי שרוצה לנהוג כדעת מרן הרב זו חומרא, ועל זה נאמר המחמיר תבוא עליו ברכה, אך אין זו חובה. אגב, כאשר כיהנתי בעוניי כרב בקיבוץ לביא, שאלתי את רבנו הרב צבי יהודה שאלה דומה בעניין הלכות שביעית, אם צריך להחמיר כדעת מרן הרב שלא לעשות פעולות למען קיום הפירות של האילן ("אוקמי פירי") אלא רק פעולות כדי לקיים את האילן עצמו שלא ימות ("אוקמי אילנא"), שכידוע החזו"א הקל בזה ומרן הרב החמיר (בשבת הארץ), ורבנו ענה לי: "השופט אשר בימיך", כלומר הלכה כדעת רוב הפוסקים באותו דור.

ספר הלכה אשכנזי לספרדי * אני ספרדי, האם מותר לי ללמוד הלכה מספר אשכנזי? הרב אבינר: כן, אך להשלים איפה שההלכה שונה.

חברותא עם בת * האם לסטודנט במכללה דתית מותר ללמוד חברותא עם בת? הרב אבינר: ודאי לא. הרי יש להתרחק מאוד מאוד. קצשו"ע קנב ח. והמכללה הזאת לא כל כך דתית.

לימוד פילוסופיה * האם אפשר ללמוד פילוסופיה? הרב אבינר: לא. בכל שיטה מעורבים דברי כפירה. יתר על כן, אדם שאינו מנוסה אינו מבחין בהם (רמב"ם ע"ז ב, בג).

החיד"א ועין הרע * האם מותר לומר את הנוסח של החיד"א נגד עין הרע כפי שמודפס בסידורים? הרב אבינר: דבר מהחיד"א ודאי מותר!

מידת הדין עליי * אני מרגישה שכרגע מידת הדין עליי. מה לעשות? הרב אבינר: כל אדם הוא כל רגע תחת מידת הדין (עייני מסילת ישרים סוף פרק ד). * כוונתי שיש לי בעיות רפואיות וכלכליות. אך איך אדע במה לעשות תשובה? הרב אבינר: פעם נשאל הרמב"ם שאלה זו והשיב: עשה תשובה בזה שאינך יודע במה אתה חוטא... * אבל יש לי הרבה עבירות. במה להתחיל? הרב אבינר: בעבירות הכי חמורות.

שירת נשים באינטרנט * מותר להעלות להקת הנשים שלנו ליוטוב בציון 'לנשים בלבד'? הרב אבינר: אם בטוח לגמרי שגברים לא יקשיבו.

רגש ושכל * יש ערך לרגש, או רק לשכל? הרב אבינר: יש לרגש ערך בתנאי שהשכל מכוון אותו (עיין שמונה פרקים פרק א).

החייאה על ידי כוהן * אם אדם התמוטט ליד כוהן, מותר לכוהן לעשות לו החייאה? הרב אבינר: כן. פיקוח נפש (עיין יומא כג ע"א, כשכוהן דקר כוהן אחר בכבש ושאלו על טומאת הסכין במקום לדאוג לנפגע! - מ"צ).

מפה עם פסוקים * האם מותר להשתמש במפה שכתובים עליה פסוקים? הרב אבינר: לא. זה ביזוי.

צ'ק לא תקין * מסרתי לחבר צ'ק לא תקין. הבנק לא קיבל את הצ'ק וחייב את החברבעמלה. האם עליי לשלם? הרב אבינר: כן. דינא דגרמי.

נשים אומרות קדיש * האם אפשר להתפלל בבית כנסת שנשים אומרות בו קדיש בקול? הרב אבינר: לחפש בית כנסת אחר.

תפילה שאינה מתגשמת * אני מתפלל על דבר, אך הוא לא קורה, וזה גורם לי צער. האם להפסיק? הרב אבינר: להמשיך, אבל בענווה, מתוך ידיעה שד' לא חייב לנו כלום, ואנו מתחננים. תפילה היא מהדברים שצריכים חיזוק (ברכות לב ע"ב).

קינוח אף המוציא דם בשבת * כשאני מקנח את אפי תמיד יוצא דם. מה לעשות בשבת? הרב אבינר: מותר. פסיק רישא דלא ניחא ליה באיסור דרבנן, כיוון שאינו זקוק לדם. כמו הוצאת קוץ במקום צער. עי' ביה"ל שח ד"ה הקוץ. וכמו אכילה המוציאה דם מהחניכיים. עי' מ"ב שמ ס"ק יז.

רב גן של ילדים * אני רב גן של בני 3–5. מותר לי לתת לטיפה לילדה על התנהגות טובה כמו שאני נותן לילד? הרב אבינר: כן. אפשר לפני גיל חינוך, כיתה א.

יישוב שלם כארגז חול * חול הוא מוקצה בשבת, אך אפשר לייחד בערב שבת חול למשחק בארגז חול. אצלנו ביישוב יש הרבה חול, והוא נעשה מכשול לילדים שמשחקים בו תדיר. האם אפשר שמזכירות היישוב תקבע שכל החול שיש ביישוב הוא למשחק, ונמצא שכל היישוב מוגדר ארגז חול אחד גדול? הרב אבינר: אי אפשר, מפני שאם אתה עושה כן ביטלת תורת מוקצה, והוא כמו מה שאמרו במסכת עירובין (סד ע"א) שאם כן ביטלת תורת עירוב (וע"ע שו"ע או"ח שפא ד).

הצעת נישואים בכותל הקטן * האם מותר להציע נישואים בכותל הקטן? הרב אבינר: לא. הכותל הקטן הוא מקום קדוש לתפילה, ככל הכותל מקצה לקצה, והצעת נישואים היא המצאת חדשה שאין לה מקור.

תשלום שיכור * אכלתי במסעדה, ניגש אדם שיכור ורצה לשלם עליי. מותר לקבל? הרב אבינר: לא. הוא אינו שפוי באותו רגע.

שכרות בחתונות* יש כיום אנשים שנוהגים להשתכר בחתונות. מה דעת התורה על זה?הרב אבינר: אסור. בכלל, אסור. 

נשים בכיבוש הארץ * במלחמת מצווה יוצאת אפילו כלה מחופתה (סוטה מד ע"ב) וכיבוש הארץ הוא מלחמת מצווה. אם כן, איך אמרו בני גד שמשה רבנו אמר שישאירו את הנשים (בדבר לב, כו)? והם לא הזכירו את נשיהם אלא משה רבנו הזכירן. הרב אבינר: הסביר הרדב"ז (הלכות מלכים ז, ד) שנשים מצווות לסייע למלחמה בתפקידים עורפיים, ומספקות מים ומזון (והשיב הגר"ח קניבסקי: "היו צריכות לשמור עליהם [הטפים], ובמדרש רבה (ויחי צח, טו) מסופר שבאמת באו להילחם עמם שלש משפחות רעות וניצלו, א"כ היה צריך לפחות שהנשים ישמרום". דרך שיחה ח"ב עמ' קפו - מ"צ).

מידות טובות * אני לומד הרבה על מידות טובות, אך איני מרגיש שיש לי מידות טובות. הרב אבינר: א) להתחזק עוד ועוד; ב) לא די ללמוד, אלא צריך חשבון נפש. מסילת ישרים.

רפואה של גויים* החת"ס כתב בתשובותיו (יו"ד סי' קעה) שרפואה של גויים לא שייכת לגוף היהודי. האם כך דעת הרב?הרב אבינר: זה חידוש גדול, הרי הרמב"ם מבסס את כתביו הרפואיים על פי רפואה של הגויים. הוא אינו מבחין בין גוף יהודי לבין גוף גוי. ודאי לגבי מאכלות אסורות יש הבדל בין גוף יהודי לגוף גוי, אבל אין הבדל בתחום הרפואי.

מניין שוויוני* מה עדיף, להתפלל במניין שוויוני או ביחידות?הרב אבינר: ודאי ביחידות.

התיקון הכללי מכפר* האם אמירת התיקון הכללי מכפרת על פגם הברית?הרב אבינר: בתנאי שהאדם עשה תשובה וחדל לחטוא. וכמובן יש עוד פתרונות (עיין ספרו של הרב 'טהרת הברית' - מ"צ).

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם