תקציר הלכות חנוכה Featured

 2 shut

 הרב אורי סדן, רב המושב נוב

שאלה: האם הרב יוכל לסכם לי את הלכות הדלקת נרות חנוכה אם אפשר בקצרה?

תשובה: השאיפה לקיצור ההלכה היא שאיפה חיובית בעיקרה, וכבר רבי מאיר אמר (פסחים ג ע"ב) "לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה". אומנם אסור לקיצור לבוא על חשבון הדיוק (בבא בתרא כא ע"א) ולא על חשבון העמל האישי, שכן כפי שלימדונו חז"ל (מגילה ו ע"ב) "אם יאמר לך אדם: לא יגעתי ומצאתי – אל תאמן". החיפוש אחר הספר המתאים, הדפדוף, ההשוואה וההשלכה הן פעולות שיגרמו לך גם להתחבר לדברים וגם לזכור אותם לאורך זמן.

ואולם לימוד תורה לחוד ועלון שבת לחוד. למרות איכותו של 'עולם קטן' הוא לא נועד ללימוד תורה של ממש, ואפילו אין להכניסו לבית הכנסת ובית המדרש, ולכן כאן לקצר נדרש.

במה מדליקין?

מצד הדין ניתן להדליק בכל סוג של שמן או נר (שבת כא ע"ב), אולם מצוה מן המובחר להדליק בשמן זית (שם כג ע"א), כי בו נעשה הנס (כלבו סימן מד). יש להעיר כי לדעת חלק מן הפוסקים אסור להדליק בנרות שאינם משמן (מהר"ל מפראג בספרו נר מצוה, דבר אברהם בברכי יוסף סימן תרעג), אולם למעשה לא נהגו כך, ולכן מי שאין ברשותו שמן זית או שלא מסתדר איתו, יכול להדליק בנרות שעווה (רמ"א תרעג א).

ממתי מדליקים?

בגמרא (שבת כא ע"ב) כתוב שזמן ההדלקה הוא "משתשקע החמה", ונחלקו הראשונים בהבנתה אם הכוונה לתחילת השקיעה, מה שאנו מכנים "שקיעה" (רמב"ם חנוכה ד, ה) או שהכוונה לסוף השקיעה, דהיינו "צאת הכוכבים" (טור תרעב). להלכה פסק השו"ע (שם) שיש להדליק בצאת הכוכבים, וכך נוהגים הספרדים וחלק מהאשכנזים. ואולם הגר"א (שם) פסק כדעת הרמב"ם שיש להדליק מזמן שקיעה, וכך נוהגים מקצת האשכנזים.

עד מתי מדליקים?

בנוגע לסוף זמן ההדלקה אומרת הגמרא כי זמן ההדלקה נמשך "עד שתכלה רגל מן השוק". בעבר היה זה כחצי שעה אחרי החשכה (רי"ף י ע"א). אך כיום, שהרחוב שוקק חיים הרבה אחרי השעה 17:00, נקבע הדבר על פי זמן סגירת החנויות שבעיר (חידושי הריטב"א שם), ולפי זה ביישובים נראה כי ניתן להדליק נרות חנוכה לפחות עד חלוף חצי שעה מזמן סגירת המכולת (תשובות והנהגות ד קסז), ובערים עד סגירת הקניון המקומי. יש שהגדירו את הזמן על פי הזמן שבו אנשים עדיין מסתובבים ברחובות (מאירי, וטור תרעב), ולפי זה ניתן להקל ולהדליק נרות עד השעה 21:00 בערך ביישובים, ובוודאי עד חצות במרכזי הערים (שו"ת עשה לך רב ד, מ). לאחר שעה זו ניתן בדיעבד להדליק בתוך הבית (שלחן ערוך תרעב, א) ובלבד שיש מישהו ער בבית שיראה הדלקתו, ולכן אם נרדמו כולם ידליק ללא ברכה (מגן אברהם שם ס"ק ו).

היכן מדליקים?

מן הדין יש להדליק בפתח הפונה לרשות הרבים, אך כיוון שבזמן הגלות לא תמיד היה הדבר אפשרי, תיקנו חכמים אפשרות להדליק בתוך ביתו (שלחן ערוך תרעא, ה). לכן בבית פרטי נדליק בפתח הפונה לרחוב, ואם יש חצר לפני הבית נדליק בפתח החצר (שם). בפתח שיש בו מזוזה יש להניח מהצד הנגדי למזוזה, ואם אין בו מזוזה, כגון פתח חצר, גינה או חנייה, יש להניח מימין לנכנס (שם, ז). בבית רב קומות, אם חלון ביתו נמוך מעשרים אמה (קומה רביעית בערך), ידליק בחלון הפונה לרחוב, ואם חלון ביתו גבוה ידליק באופן שיראו בתוך הבית, ויכול להניחם או ליד הדלת מבפנים (על כיסא!), או בחלון הפונה לרחוב (וכך יש לנהוג אם יש בתי קומות מול ביתו).

איפה אין מדליקים?

ההדלקה נעשית בבית שהאדם מתגורר בו באותו יום, ולכן מי שהוזמן להדלקת נרות, כלומר למסיבה או לארוחת ערב משפחתית שבמרכזה הדלקת נרות משותפת ואינו מתכוון לישון שם, לא ידליק אלא בביתו, לפני שיצא ממנו או אחר שיחזור אליו (ט"ז תרעז, ב). מי שהתארח בשבת שלא בביתו וחוזר במוצ"ש לביתו יש מן הפוסקים שכתבו שיכול להדליק בבית שבו התארח בשבת (נטעי גבריאל יא הערה ד), אלא שאם יכול להגיע לבית שבו ילון במוצ"ש בשעה סבירה, עדיף שידליק שם משידליק בבית המארח (שם).

באירוע הנערך במקום ציבורי, כגון באולם שמחות, כתבו הפוסקים שאין להדליק בברכה (ציץ אליעזר טו, ל ועוד), אולם יש מן הפוסקים שהקלו בדבר על מנת לפרסם את הנס, כמו שמדליקים בבית הכנסת (יביע אומר ז או"ח נז). למעשה, אם במקום יש אנשים אשר אינם מקפידים להדליק נר חנוכה בעצמם, מסתבר שניתן להדליק ולברך, ורצוי לארגן במקום תפילת ערבית (אז נדברו ה, לז).

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם