שו"ת SMS - פרשת עקב Featured

sms790

שטר הכתובה כשנוסעים לצימר * כשמשפחה נוסעת לצימר לכמה ימים, האם היא צריכה לקחת את הכתובה שלה? הרבאבינר: לא. יש גם חשש שתאבד (וכן השיב הרבי מסטמאר, שאין להביאה לנופש, ואדרבה הניסיון מוכיח שנאבד ונטלטל, ויותר טוב שיישאר בביתו במקום שמור, ולדעת תמיד מקומה המדויק. ניצוצי תומר ח"א עמ' תנג – מ"צ).

 

בית כנסת רחוק * כתוב שעדיף ללכת לבית כנסת רחוק משום שכר פסיעות, אך למעשה אנשים הולכים לבית כנסת קרוב. למה? הרבאבינר: אכן זו מעלה, אך יש מעלות אחרות: א) תפילה טובה יותר; ב) רוב עם; ג) בית מדרש שלומד בו המתפלל; ד) ממהר ללימוד או לעבודה; ה) רחוב לא צנוע. פס"ת (צ אות אות יז – מ"צ).

 

מקור הדברים * אפשר מקור? הרבאבינר: א) אני מקבל 400 שאלות ליום ואיני יודע על מה מדובר; ב) סליחה, איני מסוגל להיות מודיעין. עיין בספריי הדלים שכתבתי על רוב הדברים באריכות (סיפר הג"ר מאיר הלוי סולוביצ'יק, ראש ישיבת בריסק בירושלים, על אביו הגרי"ז, שכאשר היה אומר איזה ווארט או שטיקל תורה, והיו שואלים אותו היכן מובא איזה מאמר או פסוק שבהם השתמש, היה מקפיד מאוד ולא הייתה דעתו נוחה מכך, ונהג לומר "תחפשו לבד ואז תמצאו!" ועד כדי כך היה מקפיד על זה שלפעמים לא רצה עוד לדבר עם מי ששאלו כן. ואכן היו דברים שרק לאחר שנים מצאנו את מקור הדברים שבהם השתמש מרן הגרי"ז זצ"ל. דחזיתיה לרבי מאיר ח"א עמ' 35 – מ"צ).

 

תשובה וצדקה * למה כדי לתקן עוון יש גם צורך לתת צדקה? הרמב"ם אינו מזכיר זאת בדרכי התשובה. הרבאבינר: כן מזכיר. הלכות תשובה ב, ד.

 

עם ישראל וארץ ישראל * מה עדיף, עם ישראל או ארץ ישראל? הרבאבינר: צריך שניהם. עם ישראל בלי ארץ ישראל זה חורבן, וגם ארץ ישראל בלי עם ישראל זה חורבן. ענייננו: תחיית האומה בארצה על פי תורתה.

 

שיעור ברצון אשתו * האם ללכת לשיעור כאשר אשתי מתנגדת? הרבאבינר: צריך להגיע יחד להסכמה. גם האר"י ז"ל לא נתן להיכנס לבית המדרש במצב כזה (עיין בספר צור חוצבתם לרב אלי הורביץ הי"ד עמ' 135 – מ"צ).

 

 

בקשת סליחה * בעבודה צעקתי על אדם אחד. כאן לא מקובל לבקש סליחה, והוא לא יבין מה אני רוצה. האם להתעלם, ואז עם הזמן הוא ישכח? הרבאבינר: זה חמור מאוד שלא מבקשים סליחה. ודאי לבקש.

 

קבלת שבת במניין * האם יש ענין לתפילת קבלת שבת במניין? הרי אין קדיש או ברכו. או להתפלל ביחידות בדבקות? הרבאבינר: במניין משום כבוד השבת. פס"ת (רסז אות ג – מ"צ).

נסיעה עבור יולדת * אני קצין. אם אשתי יולדת בשבת, מותר לי לנסוע לבית חולים כדי להיות איתה? הרבאבינר: לא. זה איסור תורה, ואין בזה פיקוח נפש. * ואם אני בבית, מותר לי להצטרף לאמבולנס? הרבאבינר: כן. איסור תחומין הוא דרבנן.

 

תרומת דם * מותר להקשיב לשיעור תורה תוך כדי תרומת דם? הרבאבינר: ודאי.

 

 

 

שאלת הכול יכולת * איך מחד גיסא הרמב"ם מקבל שיש נמנעות אלוהיות, מו"נ ג טו, ומאידך גיסא על שאלת הידיעה והבחירה, שהיא סתירה לוגית, הוא אומר שידיעתו לא כידיעתנו? הרב אבינר: זה אחרי הצמצום וזה לפני הצמצום. תניא פרק ב הגהה.

 

שאלת הכול יכולת * איך מחד גיסא הרמב"ם מקבל שיש נמנעות אלוהיות, מו"נ ג טו, ומאידך גיסא על שאלת הידיעה והבחירה, שהיא סתירה לוגית, הוא אומר שידיעתו לא כידיעתנו? הרב אבינר: זה אחרי הצמצום וזה לפני הצמצום. תניא פרק ב הגהה.

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם