מה קדוש בקדיש?

2shut MORNING PRAYER-1939laamzultan

הרב יוסף צבי רימון

מה כל כך קדוש בקדיש?
שאלה: אני יודע שמייחסים חשיבות גדולה לקדיש ושצריך לעצור בכל מיני מקומות בתפילה כדי לענות לו. אשמח שתכתבו מתי ואיפה עוצרים את התפילה בשביל קדיש. מעבר לכך – בשטיבלכים, על מה עדיף לענות – על קדושה או על קדיש? ובכלל מה יש בקדיש, שבקושי מבינים את משמעותו, שהוא בעל חשיבות גבוהה כל כך?

מדוע אומרים קדיש? מהי משמעות הקדיש?

יסוד הקדיש הוא "יהא שמיה רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיא" (ברכות נז.; ברכות ג.). משפט זה מצאנו לראשונה בדניאל (ב', כ):

עָנֵה דָנִיֵּאל וְאָמַר לֶהֱוֵא שְׁמֵהּ דִּי אֱלָהָא מְבָרַךְ מִן עָלְמָא וְעַד עָלְמָא.

משפט זה מופיע לראשונה בדניאל, לאחר החורבן, ומכאן שהקדיש נתקן כתיקון לחורבן (ועיין בערוה"ש, נ"ה, א).

תרגום ירושלמי (בראשית מ"ט, ב) מזהה בין המשפט "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" שאומרים בלחש אחרי קריאת שמע, לבין "יהא שמא רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיא". ויש להוסיף: משפט זה הוא משפט הענייה המרכזי בבית המקדש, המראה על מציאות השגחת ה' בעולם. כיום, לאחר החורבן, כבוד ה' נמצא בהסתר, ואי אפשר לומר "ברוך שם כבוד מלכותו" בצורה רגילה.

לכן יש שתי אפשרויות לומר את המשפט החשוב הזה:

א. לומר 'ברוך שם כבוד מלכותו' בלחש (כפי שאנו נוהגים בכל יום בקריאת שמע). ב. לומר בקול, אך בשפה אחרת, כפי שאנו נוהגים ב'יהא שמיה רבה מברך'.

יום אחד בשנה אנו אומרים 'ברוך שם כבוד מלכותו' בקול רם: ביום הכיפורים. ביום זה, ישנה קרבה מיוחדת. אנו כמלאכים. בשאר ימות השנה אנו אומרים בקול רם, אבל בארמית.

מדוע הקדיש עוזר לעילוי נשמת המת? באמירת הקדיש יש צידוק הדין. למרות המוות, למרות הקשיים, האדם מקבל את דינו של הקב"ה. לא רק שהוא מקבלו אלא שהוא אומר "יתגדל ויתקדש" שמו של הקב"ה.

נראה שאפשר להוסיף הסבר הנותן משמעות מיוחדת לקדיש. הקדיש נועד למלא חלל, למלא פער, לתת לנו הנחיות להמשך הדרך. כאשר האדם נפטר, נחסר העולם. חסרה ברייה שתקדש אותו. כעת נזקקים אנו להוסיף קדושה במקומו, ובאמירת "יתגדל ויתקדש שמיה רבה" – מוסיפים אנו קדושה ומקדשים את השם, כדי לתקן מעט מהסתלקות הקדושה במותו של הנפטר.

על ידי הקדיש אנו מכריזים מהי מטרתנו. מהי מטרתנו בעולם הזה בכלל ומהי מטרתנו לאחר פטירת קרובנו. מטרתנו היא לקדש שם שמים! להוסיף קדושה, להוסיף טוב, להוסיף מעשים טובים, להרבות בלימוד תורה, להפוך את עולמו של הקב"ה לטוב יותר, לשלם יותר, לטהור יותר. כל קדיש אמור לחזק אותנו ולקדם אותנו. לתת בנו כוחות לפעול וליצור, להבין את השליחות הגדולה שיש לנו בעולם - "יתגדל ויתקדש שמיה רבה".

לאור חשיבותו המיוחדת של הקדיש נפסק להלכה שאם אדם יכול לענות או אמן יהא שמיה רבה מברך או קדושה, הרי שאמן יהא שמיה רבה עדיף (מ"ב נ"ו ס"ק ו. אמנם, אם ייתכן שלא ישמע שוב קדושה, יענה על קדושה, כי קדישים מן הסתם יוכל לשמוע גם בהמשך).

בשמונה-עשרה: הנמצא בשמונה-עשרה ושומע קדיש, ישתוק בזמן אמן יהא שמיה רבה, ויצא ידי חובה מדין שומע כעונה (ע"פ רש"י המובא בתוס' ברכות כא:).

בגמרא בשבת (קיט:) מבואר שכל העונה אמן יהא שמיה רבה בכל כוחו, קורעין לו גזר דינו. לדעת רש"י הכוונה היא בכל כוונתו. לדעת התוספות הכוונה היא בקול רם. למעשה יש לענות בקול רם (שו"ע), אך על ידי כך אמורה להתגבר כוונתו (מ"ב). אין לומר באופן שיתלוצצו עליו (מ"ב). לכן, יתאמץ לומר בקול רם, אך למעשה יאמר בקול בינוני (החיד"א).

כוונה: המשנה ברורה (נ"ו ס"ק א) מאריך בזהירות המיוחדת שצריכה להיות בעת שמיעת הקדיש, ואף מביא כמה סיפורים על החשיבות שיש בכך: "יכוון לשמוע הקדיש מפי הש"ץ... וכל שכן, שצריך ליזהר מאוד ומאוד שלא להשיח באמצע קדיש או קדושה... ובספר מטה משה (סימן תי"א) הביא בשם מדרש, שחכם אחד נתראה לתלמידו בחלום, וראה התלמיד שהיה לו כתם במצחו, ואמר לו: מפני מה אירע לך כך? אמר לו: מפני שלא הייתי נזהר מלדבר כשהחזן היה אומר קדיש".

לאור זאת כתבו האחרונים שאין להתעסק בשום דבר בזמן הקדיש (מ"ב כ"ה ס"ק נו כתב שאף אין לקפל טלית ותפילין בזמן הקדיש) ויש לכוון הרבה באמירת הקדיש ובענייה על הקדיש. וכך פתח השולחן ערוך (או"ח נ"ו) את דיני הקדיש: "יש לכוון בעניית הקדיש".

      האם יש לעמוד בקדיש? שלושה מנהגים מצאנו בעניין העמידה בקדיש:

א.      מדברי הגאונים והרמב"ם עולה שאין עומדים בקדיש.

ב.      בדברי המרדכי בשם הירושלמי מבואר שיש לעמוד בקדיש, לכבוד הקב"ה, וכך פסק הרמ"א והמשנה ברורה וכך מנהג האשכנזים.

ג.        מדברי ר' אברהם בן הרמב"ם והאר"י מבואר שיש לעמוד בקדיש שעמדו לפניו או לאחריו (קדיש שתפסו מעומד) וכן נוהגים רבים מן הספרדים (כף החיים, הרב עובדיה).

כיצד ינהג אשכנזי הנמצא במניין ספרדי, ולהפך?

כתב הרמב"ם בתשובה (מהדורת בלאו סימן רס"ב) לעניין עמידה בקדושת יוצר אור (שלדעתו אין לעמוד) שאין לשנות מהדבר שאותו נוהג הציבור. ואם כך, אם אשכנזי נמצא במניין שבו הציבור יושב, הרי שגם הוא ישב בקדיש, ואם ספרדי נמצא במניין שבו הציבור עומד – יעמוד גם הוא (וכ"כ בשו"ת יחוה דעת ח"ד סימן ד').

ההקפדה בקדיש מוסיפה קדושה לעולם, מוסיפה לנו קדושה, מוסיפה לנו שליחות ושומרת על העולם. וכך מבואר בגמרא במסכת סוטה (מט.) שהעולם מתקיים בזכות קדושה דסידרא (הקדושה שאומרים ב"ובא לציון גואל"), ובזכות עניית "אמן יהא שמיה רבה", הנאמר לאחר לימוד תורה.

atarMbaolam

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם