Print this page

'בדמייך חיי'

 2 reuven sason
'בדמייך חיי' – סוד חברון, המערה וקניית הארץ

הרב ראובן ששון

אם הקב"ה הבטיח לאברהם אבינו את הארץ, מדוע הוא צריך לקנותה? האין זה מראה על חולשת אמונה בהבטחת ה'?

התשובה לדבר היא שאף על פי שהקב"ה נותן שפע מלמעלה, אנו צריכים להכין מלמטה את הכלים לקבלתו. זה סוד השותפות שלנו עם הקב"ה – הוא משפיע את האור, ואנו מכינים את הכלים. לכן, אף שהארץ ניתנת לנו במתנה מאת ה', אנו צריכים להתאמץ בעבורה, ובכלל זאת גם פעולת קניית הארץ בידי אברהם אבינו.

הזוהר מלמד שהקניין מצידנו נועד להכשיר את ה'כלי', את הממד הגשמי, לקבלת האור. התשלום הוא כמו 'פדיון', שמרומם את הנברא מגשמיותו, ומכין אותו להיות כלי ראוי להשראת האלוקות בקרבו. לכן הזוהר מורה שעל המצוות ראוי לשלם ולא לקבל במתנה. למצוות יש 'כלי' גשמי – שופר, ציצית, ארבעת המינים. וזאת בניגוד לתורה, שהיא כולה רוחנית, ולכן היא ניתנה לנו בחינם, ואנו צריכים ללומדה בחינם.

ארץ ישראל היא כמו המצוות, בעלת 'גוף' ו'נשמה', שלא כשאר הארצות, שיש להן רק רובד חומרי. הנשמה של הארץ היא השכינה, ועם כניסת ישראל לארץ ואחיזתם בה חוזרת גם השכינה לשכון בארץ, ולהאיר בנו את אור הנשמה, כמאמר הכתוב "נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה". בכך אנו מתרוממים לחיות חיי נשמה ולא רק חיים חיצוניים, ולהמשיך תוכן של קודש בכל מערכות החיים.

החטאים גורמים להיפרדות הגוף והנשמה של הארץ; השכינה הסתלקה למרומים ואדמת הארץ נשלטה בידי הגויים. ובלא נשמה – הרי היא כגוף מת, שלא יוליד ולא יצמיח מאומה, כמאמר הכתוב "ושממו עליה אויביכם". כך היה בגלות בית ראשון ושני, וכך היה מראש מקדם, בחטא הקדמוני, שגרם לסילוק השכינה ושעבוד הארץ עד שהיא נקראה "ארץ כנען".

אברהם אבינו התאמץ מאוד להוציאה מהשעבוד הזה, באמצעות קניין בדמים - הן בעקדה, בחינת 'דמי' יצחק, והן בדמי קניין מערת המכפלה, שבה פדה אברהם את השדה, כפי שלומד הזוהר מהפסוק "ויקם השדה והמערה אשר בו", מלמד שהארץ קמה לתחייה, דוגמת חזרת הנשמה לגוף בתחיית המתים.

לא לחינם המקום הראשון שנקנה היה מערת המכפלה אשר בחברון, לשון 'כפל' - שתי קומות, גוף ונשמה, כדברי הזוהר הקדוש, ששבו בקניין זה 'להתחבר', סוד 'חברון', שהוא פתח גן עדן, מקום 'חיבור' הגוף והנשמה. הקניין היה לצורך הקבר, שבניגוד לאומות העולם הסוברות שהמוות הוא חידלון, אנו יודעים שדווקא בקבר נותר חוט דק המחבר בין הגוף ובין הנשמה, ומבשר על התקומה העתידית. בכך נרמז לנו בתורה ששום גלות - שהיא כמוות - לא תוכל לנתק את עם ישראל מארץ ישראל, ושום כוח לא יוכל לעצור את חזרת השכינה לציון ולירושלים.

חזרת עם ישראל לארץ ומאמצי ההיאחזות בה מכוונים לחבר מחדש את גופה ונשמתה, ולהשכין את השכינה בארץ. ו"ארץ ישראל נקנית בייסורים", דמים רבים, הן דמי נפש בניה, שמסרו נפשם לקנותה, הן מאמצי גוף ודמי ממון, שכל אלו יחדיו פודים את הארץ משעבודה, ומקימים אותה לתחיית עולם, "ואומר לך בדמייך חיי". ואנו רואים עין בעין שאדמת הקודש מחדשת נעוריה, הניצנים הגשמיים נראו בארץ, וקול 'התור', הוא התורה, נשמע בארצנו. ובכך אנו בטוחים שהשכינה החוזרת אלינו תגביר אורה עלינו, עד שישיבו לנו כל עטרות הקודש, הנבואה המקדש, הכהונה והמלכות במהרה בימינו אמן.

 

מעוניין להצטרף לתפוצת 'מלאה הארץ דעה' ולקבל בכל שבוע שיעור לצפייה ודבר תורה בכתב מאת הרב ראובן ששון? שלח הודעה לטל' 053-6240891

אולי יעניין אותך גם