Print this page

המן ותיקון הנפש

 2 reuven sason

המן, ט"ו בשבט ואחד-עשר שלבי תיקון הנפש

הרב ראובן ששון

עבודת הנפש היא דבר מרכזי בדורנו, וסביבה מתפתחות סדנאות ושיטות רבות. ככל שניצמד למקורות, כך נוכל לדייק יותר בדרכי פיתוח הנפש וקידומה, כי התורה משרטטת בדייקנות את מבנה הנפש. כהכנה לט"ו בשבט ולאור ימי השובבי"ם, נראה לעניות דעתי להציע מסלול מסודר לעבודת הנפש, דרך ההתבוננות בלחם, שהוא עיקר מזונו של האדם.

קיימת זיקה עמוקה בין האדם ובין הלחם. אנו מוצאים זאת, שכאשר נתקלל אדם הראשון, דווקא הלחם הוא שנתקלל עימו – "בזיעת אפך תאכל לחם". הסיבה לכך עמוקה מאוד: הלחם הוא האדם, שכן הוא עתיד להיכלל בו ולהיעשות חלק ממנו. לכן, בשעה שהאדם חטא ונפל ממדרגתו עד ששונה טבעו, גם 'חלקי החילוף' של גופו שונו בהתאם. בנפילת האדם חדרו חלקי הרע אל תוך אישיותו ועורבו עימה, וכך גם בלחם – ממצב של לחם זך, ללא סיגים, כמו שמצינו במן, נעשה הלחם מלא קליפות, שצריך עמל רב עד שיתוקן מ'פגמיו'. בתחילה שמירה מקוץ ודרדר, אחר כך עמל של הסרת הקליפות, המוץ והתבן, ולאחר מכן עיבוד הגרעין עד שיוכשר לאכילה.

מכאן יובן, שה"פגמים" של הלחם הם השתקפות פגמי האדם עצמו, וממילא נוכל ללמוד את דרך התיקון של האדם – מסֵדר התיקון של הלחם. שלבי תיקון הלחם מתוארים במשנה בצורה ברורה ומדויקת – "הזורע והחורש, הקוצר והמעמר, הדש והזורה, הבורר, הטוחן, המרקד, הלש והאופה". אלו הם אחד-עשר השלבים, המכונים 'סדורא דפת', סדר תיקון הלחם, מתחילתו ועד סופו, שהם מעין 'סולם עלייה' מסודר וברור, שיכול לשמש בסיס לתוכנית עבודת הנפש – 'אחד-עשר הצעדים לבניין האישיות'.

דבר זה מעוגן היטב במקורות. ראשית, ההקבלה בין מלאכות הפת לעבודת הנפש מצויה לרוב במקורות. לדוגמא, מלאכת בורר היא הכינוי העיקרי בפנימיות התורה לכל תהליך הבירור של הטוב והרע שבהוויה. הזריעה והצמיחה תוארו כיסודות האמונה וחינוך הילדים, המאבק ברע נמשך בזרייה ודישה, לימוד התורה בזריעה וקצירה ועוד. כמו כן, בפנימיות התורה מבואר שתהליך ביעור הרע מורכב מאחד-עשר שלבים הרמוזים ב-11 סממני הקטורת ובעניינים נוספים.

קיים יתרון נוסף לביסוס תהליך עבודת הנפש על הציר הזה, שכן נפש האדם מורכבת וחמקמקה, ולכן דווקא התבוננות בגורם חיצוני מקביל יכולה לסייע לעשות סדר והבחנה בשלבי עבודת הנפש השונים.

באופן כללי נציין שישנם ארבעה שלבים: השלב הראשון, מזורע ועד קוצר, הם שלבי הילדות, שבהם הדגש מושם על צמיחת הכוחות, ועיקר העבודה הוא בהזנת הנפש והעצמתה, תוך שמירה ממזיקים חיצוניים. שלב שני, קוצר ומעמר, רומז על שלב גיל ההתבגרות, ניתוק מההורים וקבלת עצמאות. שלב שלישי, מדש ועד טוחן, הוא שלב הזיכוך, הסרת הקליפות והרע מתוך הנפש, עד שהכוחות החיוביים יופיעו בגילוי. שלב רביעי, לש ואופה, כולל שלבי התכללות והתחברות עם אחרים, כדי לפרות ולרבות ולבנות בניין של קדושה.

כחלק מהחזרה לארץ ואל הבריאות הטבעית, ראוי שנחזור לחיבור מעמיק בינינו ובין הרבדים התחתונים שעליהם נבנתה קומתנו – הדומם, הצומח והחי. כבר חז"ל הורו לנו שיש הרבה מה ללמוד מהם, על כן ודאי שהלחם יכול לשמש צוהר מרכזי לאדם ולסדרי עבודתו.

מכאן ניגש אל המן, שמופיע בפרשתנו, בין קריעת ים סוף למתן תורה, בתקופה שמקבילה לימי העומר. כידוע, ימי העומר הם ימי עבודת הנפש, כהכנה למתן תורה, וסודם גנוז בתורה בפרשת המן, וכנרמז בחז"ל "לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן". ונראה שיש כאן עומק גדול – היכולת של ישראל לקבל תורה נבעה מהעובדה שפסקה מהם זוהמת הנחש, כמאמר חז"ל. ואפשר שאכילת המן פעלה זאת. המן היה לחם מן השמיים, שהשתלשל מהאור האצילי שקודם החטא הקדמוני, מאכל זך ללא שום סיגים וקליפות. ישראל שאכלו אותו עברו בכך תהליך זיכוך, עד שנפלטה הזוהמה מגופם.

דור המדבר לא רצה להיכנס לארץ, ביודעו שתיפסק ממנו המדרגה האצילית הזאת, ויצטרך להיכנס לעבודת הארץ, הכוללת בירור טוב ורע. אך אנו יודעים, שבתוך מעמקי הארץ קיימת קדושה גדולה מאוד, הנרמזת בברכת המזון "על הארץ הטובה", ולכן בט"ו בשבט אנו מלאי שמחה והודאה לה' שהכניסנו לארץ ישראל, ומתפללים שנזכה להסיר את כל הקליפות ולהצמיח את כל הכוחות לטובה ולברכה, אמן!

אולי יעניין אותך גם