Print this page

שבעים תמרים (לג, ט) Featured

 2 zohar amar
טבע וריאליה בפרשיות השבוע

פרופ' זהר עמר

התמר נזכר 12 פעמים במקרא כעץ פרי וכאחד מהמקורות למין מארבעת המינים הנלקחים בסוכות (ויקרא כג, מ). בפרשתנו מפורטות תחנות מסעות בני ישראל במדבר: "ויסעו ממרה ויבאו אילמה ובאילים שתים עשר עינת מים ושבעים תמרים ויחנו שם" (במדבר לג, ט). במקבילה בספר שמות נאמר: "ויחנו שם על המים" (טו, כז).

בתי הגידול של עצי התמרים הם בנאות המדבר, שבהם יש שילוב של אקלים חם ומים. יתרה מזאת, כפי שאולי נרמז בפסוקים, הם יכולים להתקיים באזורים שיש בהם מים מליחים (אולי הם מי מרה) ובמים מתוקים. בעבור אנשי המדבר התמר הוא "עץ החיים" שכל חלקיו מנוצלים, כמופיע במדרש: "מה תמרה זו אין בה פסולת, אלא תמריה לאכילה, ולולביה להלל, חריות לסכוך, סיבים לחבלים, סנסנים לכברה, שפעת קורות להקרות בהם את הבית, כך הם ישראל, אין בהם פסולת (בראשית רבה מא, א).

יש ממצא בוטנו-ארכאולוגי עשיר של התמרים מכל התקופות ההיסטוריות של ארץ ישראל באזורים יובשניים המעיד על שימושים אלה. למשל, שרידי מחצלת בת שלושת אלפים מתל באר שבע, וכן גג בית הכנסת העתיק מעין גדי (מאה 5–6) נבנה מקורות תמרים.

בשל מאפייניהם כעצי הפרי המרכזיים במדבר נזכרים התמרים גם כשמות מקומות בדרום הארץ, למשל"חצצון תמר, היא עין גדי" (דה"ב כ, ב). בעיקר הייתה מפורסמת "בקעת יריחו עיר התמרים" (דברים לד, ג). בתקופת המקרא היה גידול התמרים מוגבל בהיקפו וכלל בעיקר זנים לחים שלא אפשרו לשמר את הפירות ולסחור בהם לאורך זמן. שינוי ניכר חל בימי הבית שני עם פיתוח זנים שונים, ובמיוחד יבשים, שאפשרו לשווק את הפרי לאורך זמן ולייצאו לחו"ל.

בתקופה הרומית השתלטו הרומאים על מטעי התמרים שהיו סמלה של יהודה. במטבע הנקראת "יהודה השבויה" ,(Judaea Capta) שהטביעו לרגל ניצחונם, רואים עץ תמר נושא פירות: משמאלו עומד חייל רומי חמוש, ולימינו אישה כנועה המסמלת את בת ציון.

התמר המשיך להיות ענף הפרי החשוב בארץ ישראל עד למאה ה-13, ומאז הוא התנוון ונעלם בהדרגה מהנוף. רק בראשית המאה ה-20 השיבו את התמר המתיישבים היהודים בעמק הירדן מזנים שמקורם ממצרים, עיראק ואיראן.

בחפירות מצדה נמצאו חרצני תמרים רבים, ואחד מהם הצליחו להנביט בשנת 2005, כאלפיים שנה לאחר חורבן המקדש ונפילת מצדה. זה מצביע על חיוניותו הגדולה של עץ התמר. כיום העץ (זכר), המכונה מתושלח, גדל בקיבוץ קטורה וכבר מיתמר לגובה של כמה מטרים. בדיקה גנטית הראתה שמדובר בזן שאינו זהה לאלה המוכרים בימינו.

שיבת התמר לארץ מסמלת את תחייתה מחדש של האומה הישראלית על אדמתה. תרבות רומי חלפה ונעלמה מהעולם, ובת ציון שוב זוקפת את קומתה. הקב"ה נענה לתפילה המופיעה בפיוט הקדום: "תיתן אחרית לעמך... תזקוף קומת תמרה".

אולי יעניין אותך גם