Print this page

ובגויים לא יתחשב?

 

הרב ינון מדר, ראש המכינה הקדם-צבאית חמדת יהודה


פרשת בלק יוצאת דופן משאר פרשיות המדבר. אין בה דיאלוג בין ה' למשה ולא בין משה לבני ישראל. אמנם נושא הפרשה הוא היחס לבני ישראל, אך הדיבור בעיקרו הוא בין שני גויים - בלק מלך מואב ובלעם נביא אומות העולם, והיחס לעם ישראל עוסק בקללה או בהשמדה. למה חשוב לנו לשמוע מה חושבים עלינו הגויים? לכאורה, העיקר הוא מה יבחרו ישראל לעשות.
אחת התפיסות הרווחות היום היא תפיסה מוטעית ומסוכנת לעולם. זוהי תפיסה קוסמופוליטית המתנגדת לכל תוכן של לאומיות, שואפת למחיקת הזהות הלאומית ודוגלת בהשקפה שכל בני האדם שווים בזהותם - כולם אזרחי העולם. הרב אשכנזי חינך לתפיסה אוניברסלית בעלת משמעות אחרת לחלוטין. ודאי שרצוי ואף חובה לבנות השקפה רעיונית כלל-עולמית, אך כל אחד מבני העולם נשאר נאמן ללאומיותו. נביאי ישראל הביעו רעיונות אוניברסליים - צדק, אחדות, התפשטות דעה את ה' לכל בני העולם. לצורך הגשמת תפיסה זו חשוב לנו כישראל לדעת מה הגויים חושבים עלינו, לא להיות תמימים. חשוב שנדע, כי הקב"ה נותן להם הזדמנות לנבואה כמשה ואף יותר ממנו. בידם נתונה הבחירה אם להשתמש בנבואה זו כדי להעלות את ערכו של האדם להיות מוסרי יותר ואפילו קדוש או להשתמש בכוח הנבואה לקללה.
חשוב לדעת כי ההתנהגות המוסרית של ישראל יכולה להכריע את הכף. ברגע שבלעם ראה ש"אין פתחיהם של ישראל מכוונים זה כנגד זה" נשמטת הקרקע מתחת רגליו ואין בידו לקטרג על ישראל. הרב אשכנזי הרבה לדבר על חשיבות מערכות היחסים בין ישראל לעמים, לא ממקום של טשטוש וכניעה אלא ממקום של עצמה והשפעה. הוא הרבה להשתתף בכנסים בין-דתיים עם מנהיגים נוצרים, מוסלמים ונזירים מן המזרח, ולימד אותם את דעת התורה ואת האמונה הטהורה בא-ל אחד - המונותיאיזם. הוא עסק בדיונים סוערים שהציבו אלטרנטיבות לתיקון העולם וגאולתו. במשך השנים הוא רקם קשרי ידידות עמוקים עם המנהיג הטיבטי הגולה דלאי לאמה, שבא ללמוד איך עם נכבש יכול לשמור על זהותו ועל תקווה לגאולה גם בתנאי שבי.
בשנות השמונים פנה אל הרב אשכנזי נשיא קמרון פול בייה, שהיה נוצרי אדוק, וביקש ממנו ללמוד יהדות. הקשר ביניהם והלימוד בתנ"ך ובאגדה היו כל כך משמעותיים שהנשיא הכין בעבורו אגף בארמונו ודאג לאוכל כשר ולכל התנאים הנדרשים כדי שיהיה לרב נוח לבוא וללמוד עמו במשך השנה. הלימוד השפיע על הנשיא וגרם לו להתרחק מתפיסות אליליות ומאמונת השילוש. הוא הפך למאמין בא-ל אחד שחי ופועל על פי דעת רבו ועל פי מוסר הנביאים. בהלוויה של הרב אשכנזי, שלא זכתה להד תקשורתי נרחב בישראל, בלטה נוכחותם של מנהיגים דתיים רבים שבאו להשתתף בצער מותו של הרב, שגריר ישראל לעולם הנאמן לעמו ולאלוקיו.

אולי יעניין אותך גם