Print this page

הדרך אל ירושלים הבנויה Featured

 2 reuven sason

מחלוקות, אחדות והדרך אל ירושלים הבנויה

הרב ראובן ששון

לכל אחד מעם ישראל יש אור מיוחד, ונשמתו מאירה גוון מיוחד בקדושת ה'. לכן כל אחד ואחד צריך למצוא את הייחודיות שלו ולהביא בכך ברכה לעולם. דווקא בגלל ריבוי הגוונים בעם ישראל אנו עלולים לבוא למחלוקות ופירודים בתוכנו. "כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות". ואומנם התכלית איננה פירוד חלילה, שילך איש לדרכו, אלא תהליך עמוק של אחדות שבו כל הגוונים מתחברים יחדיו להאיר את האור הכללי של עם ישראל כמו תזמורת רבת נגנים, שהריבוי דווקא מוסיף לאיכות המנגינה, ובלבד שידעו להתנהל יחדיו על פי המנגינה הכללית.

היסוד הגדול הזה עומד בבסיס במאורע המפורסם של שנת יעקב אבינו, שבו הוא לוקח מאבני המקום ושם מראשותיו, ובבוקר כל האבנים מתחברות יחדיו. יש כאן סוד עמוק מאוד שמבואר במדרש חכמים, וזו לשונו: "ויקח מאבני המקום – ר' יהודה אמר שנים עשרה אבנים נטל. כך גזר הקב"ה שהוא מעמיד שנים עשר שבטים. אמר: 'אברהם לא העמידן, יצחק לא העמידן, אני – אם מתאחות הן שנים עשר אבנים זו לזו, יודע אני שאני מעמיד י"ב שבטים'. כיון שנתאחו י"ב אבנים זו לזו ידע שהוא מעמיד י"ב שבטים".

יעקב אבינו נותן סימן: אם האבנים ששם מראשותיו יתאחו לאבן אחת, בידוע שיזכה להוליד י"ב שבטים. יש להבין מדוע איחוי האבנים הוא סימן לכך ומדוע אברהם ויצחק לא עשו זאת. מבואר בספרים שהסיבה שאברהם ויצחק לא הולידו י"ב שבטים הייתה מחמת שעדיין עסקו בבירור הקדושה מהקליפה, שכן נשמות ישראל עדיין היו מעורבות עם הטומאה, והיה צריך להפריד אותם ממנה. לכן היה עיקר פרי עבודתם בזיקוק הקודש והפרדתו מהטומאה, שהוא עניין בירור יצחק מישמעאל ויעקב מעשו. לכן אצלם האבנים, הרומזים לבנים, בוודאי לא יכלו להתאחד, ואדרבה, היו צריכות להיפרד זו מזו.

מכאן יובן שהמבחן הזה, אם יתאחו האבנים יחדיו, הוא למעשה הוראה מפורשת שהסתיים הבירור בין טוב ובין רע, וכעת כל יוצאי ירך יעקב יהיו זכים וטהורים, ולכן יכולים וצריכים להתחבר זה לזה. וממילא ברור שהוא יוליד את י"ב השבטים, כי כן היה ידוע שזרע ישראל צריך להתייסד על י"ב שבטים, שהם מבטאים את כל הגוונים והצדדים השונים של הקדושה שצריכה להופיע בעולם, ובחיבורם יחדיו תשרה השכינה השלמה.

אילו לא היו האבנים מתאחות, סימן שלא הסתיים הבירור בין הטוב ובין הרע, ועדיין צריך יעקב להוליד רק בן אחד בקדושה ולהבדיל את השאר ממנו, כדרך שהבדיל אברהם את שאר בניו מיצחק וכדרך שנבדל יעקב מעשו.

ואכן, יעקב אבינו קם בבוקר ורואה שהאבנים נעשו אבן אחת, ובכך נתבשר שתהא מיטתו שלמה ויוליד רק זרע קודש, נשמות ישראל. בחיזיון הגדול הזה שהיה שם בלילה ההוא נתבשר יעקב שכל השבטים שלמים בטהרתם, וממילא התברר בוודאות שאף על פי שיהיו מחלוקות קשות בעם ישראל ישובו כולם להתאחד, כי אין בשורש הנשמות שום פסולת, והקדושה החבויה בעומק כל נשמה ונשמה לא תנוח ולא תשקוט עד אשר תבוא אל האחדות עם כלל הנשמות. כי השאיפה העמוקה ביותר של כל נשמה מישראל היא גילוי הקדושה בשלמות, ולכן לא תהא מנוחה לנשמות עד שישובו כולן לאחדות, כי רק כך תוכל השלמות להופיע והשכינה להתגלות.

האור הגדול שהאיר באותו הלילה, עוד קודם היציאה של יעקב לגלות, טמן בחובו בשורה גדולה: אף על פי שניפול למחלוקות קשות, בסופו של דבר תנצח האחדות הא‑לוהית שבתוכנו ונשוב להיות אחד. כן הדבר היה בבירור הנוקב בין יוסף לאחיו, וכן הדבר בכל מחלוקות עם ישראל שבכל הדורות. כי מעשה אבות סימן לבנים.

האחדות הנכספת הזאת שחבויה בלבבות כולנו לא רק תביא רוח של שלום אלא היא עצמה אבן היסוד לכינון המקדש. כי זה מה שעשה יעקב עם אותה האבן לאחר שנתאחדה. בעת הבוקר, סוד זמן הגאולה של ישראל, לקח את האבן ועשאה למצבה, מזבח לה', ויצק שמן על ראשה, סוד השכינה, כי 'השמן' אותיות נשמה. ומבשר לנו יעקב שהאבן הזאת עוד תהיה בית א‑לוהים, מקום המקדש, סוד ירושלים, שהיא עיר שחוברה לה יחדיו. למען נדע שירושלים תיבנה בידי כולנו מכוח אחדותנו, כי אנו עצמנו אבני המקדש, ובאחדותנו ייבנה בכליל הדרו ותשוב ירושלים ליופייה ולמלכותה במהרה, אמן ואמן!

אולי יעניין אותך גם