Print this page

מגילת אסתר והסוד Featured

 2 reuven sason

מגילת אסתר והסוד שהיא מספרת לנו

הרב ראובן ששון

חכמים מלמדים שקריאת המגילה נחשבת כמו אמירת הלל: "קרייתה זו הללה" (מגילה יד ע"א). ויש להבין דבר זה לעומק, כי במבט פשוט נראה שיש הבדל גדול בין ההלל ובין המגילה, שההלל מספר בשבח ניסי יציאת מצרים, שהם עניין ההתגלות של הא‑לוהות, ושמו של הקב"ה נמצא בהלל פעמים רבות. לעומת זאת במגילה שם שמיים נסתר ואינו מוזכר כלל, ונראה שכולה היא מהלכי אנוש בלבד. ממילא לא ברור כיצד המגילה נערכת כמו הלל, שהלא כולה בחינת הסתרת הא‑לוהות, וההלל במהותו הוא התגלות ה'.

שורש העניין הוא שבאמת יש בעולם שתי בחינות של ניסים: ניסים גלויים וניסים נסתרים. והיינו, שהנה דבר פשוט הוא שהקב"ה מנהיג את העולם ואין עוד מלבדו. אלא שיש שתי בחינות של הנהגה. ההנהגה האחת בסוד ההתגלות היא בחינת ניסים גלויים, שהם למעשה התגלות ישירה של הקב"ה, ולגילוי זה יש שתי תכונות. ראשית, הוא מעל הטבע, והיינו בהריסת הטבע וחוקיו. שנית, גילוי זה נעשה בדרך כלל מלמעלה, מעשה ה' העליון, בחינת "ה' יִלָּחֵם לָכֶם וְאַתֶּם תַּחֲרִישׁוּן" (שמות יד, יד). שהקב"ה לא התגלה דרך פעולות בני אדם ומעשיהם של ישראל אלא בניסים שמעל לכוח אנושי.

ההנהגה השנייה היא התגלותו יתברך שמו בניסים נסתרים, שהיא בחינת התלבשותו בטבע ובכוחותיהם של ישראל. והיינו שהנס הנסתר מכוון לבחינת התלבשות האור דרך נשמות ישראל ופעולותיהם ומעשיהם, בשונה מהנס הגלוי, שהוא ממעל לפעולות ישראל ומעשיהם. בנס הנסתר עם ישראל פעיל מאוד, כמו מרדכי ואסתר, שהשתדלו ועשו ופעלו בדרכי הטבע, אך באמת הכול היה הלבשה של אור הא‑לוהות, אלא שהיה מלובש בדרכי הטבע ומעשי האדם, ולא התגלה אלא לבוש זה.

העובדה שהניסים האלו נסתרים היא דווקא מעלה להם, שמבטאים את בחינת התלבשות הא­‑לוהות בישראל ובדרכי הטבע, וממילא הם רומזים על בחינת שותפות של ישראל עימו יתברך. שהלוא מדוע הניסים נסתרים? מפני שישראל עם קרובו שותפים ממש, ולכן נראה שישראל פועלים, שהם הלבוש הגלוי, ולכן אור ה' נסתר, מפני שישראל מגלים אותו בעצמותם ובפעולתם. ועל ידי כך מתברר שישראל הם חלק א‑לוה ממעל ממש, והוא גילוי אור עצום דווקא על ידי ההסתרה, מפני שמתברר שישראל הם ממש כלי להלבשת והתגלות הא‑לוהות בעולמות כולם.

קריאת המגילה היא לימוד גדול לחיינו, שכן היא עשויה כדוגמת חיי העולם הזה. כי בחיי העולם הזה הקב"ה נסתר ונעלם מאחורי נסיבות ואירועים עד שהבריות סוברות חלילה שאינו. אך באמת הוא עומד ביסוד הכול, אלא שצריך עין בוחנת ולב מלא אהבת ה' המבקש אותו, ועל ידי כך יזכה האדם להכיר באור הא‑לוהי המלובש בכל מערכות חייו ויזכה להכרת ה' המתגלה אליו מבין חרכי המציאות. זה טבעו של העולם הזה, שבנוי על יסוד ההסתר, בשונה מהעליונים, שבהם אורו יתברך בהיר ומציאותו וניכרת לעיני כל מלאכיו דרי מעלה. דווקא כאן, בקרב שוכני בתי חומר, בני האדם, ה' יתברך נסתר במציאותו.

המגילה היא מורת דרך לאדם בעולם הזה, במקום שבו ה' יתברך נסתר, והיא מלמדת את האדם לחפש ולראות בטוב ה' ולגלות מציאותו בתוך חייו הוא. המגילה היא בחינת גלגול, והוא גלגולי המאורעות. הגלגל הוא עיגול, והעיגול הוא בחינת תנועה בלי תכלית, שסובב סביב עצמו. כך נראה הטבע והגורל, שמתגלגלים ומתהפכים בלי כוונה ותכלית. וכך היה המן העמלקי סבור שאין בעולם אלא גורל ומקרה, ולכן הפיל פור הוא הגורל, כי סבר שאין בעולם אלא גורל. ובכך מלמדת אותנו המגילה המתוקה להביט אל כל מערכות החיים, להעמיק מבט ולפתוח את הלב אל שם שמיים שנמצא בכל צעד וצעד מצעדי חיינו, בליווי ובניהול תמידי לכל איש ישראל.

מכאן עוצם השמחה הבאה מקריאת המגילה, מהעמקת דעת הא‑לוהות הבאה על ידה, כי היא פותחת לב איש ישראל להשכיל השגת א‑לוהות ממש המלובשת בתוך תהלוכות הטבע ולהכיר בכך את ה' שנמצא בכל מצעדי חייו, כי מה' מצעדי גבר והוא מנהלנו תמיד, גם בזמן שהכול נראה חשוך. בכך מהפכת המגילה בקדושתה את כל מרורי החיים לשמחה ואת כל המכאובים לציפיית ישועה, הדאגות מתפוגגות והפחדים מוּסרים כי ה' עימנו תמיד באהבה, בגבורה ובטובה נפלאה. פורים שמח!

אולי יעניין אותך גם