Print this page

כיצד שמלתך לא בלתה?

 הרב אמנון בזק

משה קורא לעם ישראל לזכור את הדרך שבה ה' הוליך אותם במדבר במשך ארבעים שנה, ובין היתר מתאר את האירועים החריגים שהתרחשו בה: "שִׂמְלָתְךָ לֹא בָלְתָה מֵעָלֶיךָ וְרַגְלְךָ לֹא בָצֵקָה זֶה אַרְבָּעִים שָׁנָה" (דברים ח, ד). ברם משה אינו מסביר כיצד באמת התרחשו שתי תופעות אלו, ולעניין זה נדרש ראב"ע, והוא מעלה שני כיוונים מרכזיים: אחד הרואה בכך דרך נס, ואחר המנסה להסביר זאת הסבר ראלי, בלי להיזקק לנסים.
את הכיוון האחד ראב"ע מסכם בקצרה: "יש אומרים דרך אות", כלומר דרך נס. כיוון זה מובא ביתר הרחבה בפירוש רש"י כאן: "ענני כבוד היו שפים בכסותם ומגהצים אותם כמין כלים מגוהצים, ואף קטניהם כמו שהיו גדלים היה גדל לבושן עמהם, כלבוש הזה של חומט שגדל עמו". לדעת רש"י התרחשו למעשה שני נסים: הנס האחד היה שאף על פי שהבגדים אכן היו מתלכלכים, הרי שענני הכבוד היו מנקים אותם; והנס האחר היה שהקטנים שיצאו ממצרים בבגדים המתאימים לילדים, בגדיהם גדלו עמם תוך כדי גדילתם.
ברם ראב"ע מביא כאמור כיוון המסביר את התופעה הסבר ראלי, בשתי אפשרויות: "ואחרים אומרים כי הוציאו מלבושים רבים ממצרים. וייתכן שאין בתולדת המן להוליד זיעה". לפי הכיוון הראשון, לא התרחש דבר חריג בבגדים אלא שבני ישראל הוציאו אתם ממצרים בגדים רבים כל כך, שהם הספיקו להם עד לכניסה לארץ. לפי הכיוון השני שהזכיר ראב"ע אכן בכמות הבגדים לא היה די, אלא שלמן הייתה סגולה מיוחדת שמי שאכל אותו לא היה מזיע, ולכן גם לא היה צורך להחליף בגדים. גם באשר לחלקו השני של הפסוק – "וְרַגְלְךָ לֹא בָצֵקָה" – מעלה ראב"ע אפשרויות להסביר גם את התופעה הזו הסבר ראלי: "ויתכן שנתן להם ה' כח או הוליכם אט".
ואולם רמב"ן בפירושו דוחה את הכיוון הראלי משתי סיבות: ראשית ברמה העקרונית, מפני שלדעתו אין הוא עולה בקנה אחד עם הקשר הדברים: "כי משה יזכיר להם זה לאמר כי בעשיית המצוה יהיה להם מזון וכסות ויחליפו כוח, כאשר חיו במן ארבעים שנה והיו להם השמלות וארח ברגלם לא יבא, והכל ממעשה הנס, כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם ויתפרנס". משה מתאר את התופעות הללו למטרה ברורה – ללמדם "כִּי לֹא עַל הַלֶּחֶם לְבַדּוֹ יִחְיֶה הָאָדָם כִּי עַל כָּל מוֹצָא פִי ה' יִחְיֶה הָאָדָם" (שם, ג), ולכן לא מסתבר שהוא היה מתאר תופעות שהתרחשו באופן טבעי אלא אדרבה, סביר יותר שהוא ביקש להדגיש נסים. שנית, גם ברמה המציאותית "אם תכסה את הקורה בשמלה חדשה בארבעים שנה תבלה אף על פי שאין בה זיעה, אף כי [כלומר, קל וחומר כשלא מדובר בקורה, אלא באדם, שהוא רק] אנוש רמה", וכל בגד סופו לבלות גם ללא הזעת האדם.

אולי יעניין אותך גם