Print this page

תקציר הפרשה

 

הצבת הברכה והקללה מול מעשינו, ומצוות המעמד בהר עיבל ובהר גריזים. החובה לאבד את מקומות העבודה הזרה בארץ ומולם להקדיש את המקום הבלעדי שבו יבחר ה' לקרבנות. אכילת בשר קודש וחולין ואכילת מעשר שני. מצוות אכילת קדשים בתוך המקדש. אזהרה מעבודה זרה, ושלא לשנות מהמצוות. דיני נביא שקר, מסית ועיר הנידחת. דיני אכילה מן החי – בבהמה, בחיה, בדגים ובעופות. דין מעשר שני וביעור מעשרות. שמיטת כספים, מצוות צדקה ואיסור הימנעות מהלוואה. מצוות הענקת רכוש לעבד עברי משוחרר. דין עבד נרצע. דיני בכור בהמה ופירוט הרְגלים.

אולי יעניין אותך גם