לא לפחד

1858526 790

תגובה לרב שמואל אריאל

נוחם בלס

1. ההבדל בין המדרשים הארץ ישראליים לבבלי:

במאמרך הבאת איכה רבה וטענת שגם הוא כבבלי מתנגד לבריונים. לדעתי מדובר בהתנגדות שונה מזו שציינת.

באיכה רבה מתואר שרבן יוחנן בן זכאי מתנגד למרד של הבריונים מפני שמרד נעשה באופן שבוודאי יפסידו במלחמה:

שלוש שנים ומחצה הקיף אספסיאנוס את ירושלם והיו עמו ארבעה דוכסין, דוכס דערביא, דוכס דאפריקא, דוכוס דאלכסנדריא, דוכוס דפלסטיני...

"לאחר ג' ימים, יצא רבן יוחנן בן זכאי לטייל בשוק, וראה אותם (את הבריונים) ששולקין תבן ושותין מימיו. אמר, בני אדם ששולקין תבן ושותין מימיו, יכולין לעמוד בחיילותיו של אספסיאנוס..." (איכה רבה (וילנא) פרשה א).

המדרש מתאר שאחרי שלוש שנים וחצי של מצור על ירושלים ראה בן בטיח (הממונה על האוצרות) שאנשי ירושלים לא נלחמים כראוי, על כן הוא שורף את האוצרות בכדי שיילחמו במסירות נפש. לדעת רבי יוחנןבן זכאי טעה בן בטיח בדבר מהותי אחד: אדם חלש בגופו לא יוכל להילחם! על כן מעשה שרפת האוצרות לדעתו אינו נכון. מדברים אלו למדנו כי ריב"ז אינו מתנגד למרד גופא אלא לאופן פעולת בן בטיח.

דוגמה נוספת להתנגדות של חכמים לדרך ולא למרד עצמו מופיעה בירושלמי תענית (ד, ה). שם מתואר האופן שבו ברר בר כוכבא את לוחמיו ע"י פגיעה גופנית - כריתת אצבע. חכמים ביקשו מבר כוכבא שימיר את מבחן הלוחמים בכריתת ארז תוך כדי רכיבה על סוס. לכאורה, בשני המעשים מגלה הלוחם את גבורתו, אלא נראה שחכמים ביקשו ללמד לבר כוכבא את היסוד הבא: נכון שנדרשת גבורה אך אין בכריתת אצבע די לנצח את הרומאים. יש צורך בגבורה הבאה לידי ביטוי במציאות. על הלוחם לדעת להילחם למעשה ולא רק לבטא מסירות נפש.

וכן באיכה רבה (מדרש ארץ ישראלי) מובא שרבי עקיבא אומר על בר כוכבא שהוא מלך המשיח מפני כוחו החומרי המופיע במציאות: הוא לוקח אבן בארכובותיו והורג ברומאים כמה נפשות.

לעומת זאת מהבבלי (גיטין נו.) נראה כי חכמים מתנגדים לעצם המרד ולא לדרך: "הוו בהו הנהו בריוני, אמרו להו רבנן: ניפוק ונעביד שלמא בהדייהו (בואו ונעשה שלום עם הרומאים), לא שבקינהו (לא הניחו להם הבריונים). אמרו להו: ניפוק ונעביד קרבא בהדייהו (אמרו הבריונים לחכמים: בואו ונעשה מלחמה עמהם). אמרו להו רבנן: לא מסתייעא מילתא (לא תצליחו במלחמתכם). קמו קלנהו להנהו אמברי דחיטי ושערי(עמדו הבריונים ושרפו את אוצרות התבואה)".

2. העובדה שהתלמוד הבבלי הוא גלותי אינה אומר שאי אפשר ללמוד ממנו.

א. הרב ישראלי טען במאמר בתחומין שערוך השולחן כתב חלק מהלכותיו בגלל פחד מהקיסר הרוסי, ועדיין לומדים מערוך השולחן.

ב. הרב קוק כתב פרק שלם (אורות התורה יג) על ההבדל בין תורת חו"ל לתורת ארץ ישראל, אך אין זה אומר כלל שהסיק שאי אפשר ללמוד בבלי כי הוא "פרטי".

ג. הרצי"ה הדגיש שבהלכות מלכים הרמב"ם פסק כירושלמי.

 

 

atarMbaolam

 

 

 

כתבות אחרונות

Prev Next
בין אידאולוגיה להלכה

  מאמר על חליבה בשבת...

בין הסדרה לקורונה

  מאמר מאת איתי זר

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם